Praktinių studijų savaitė Kintų pagrindinėje mokykloje

2020 m. spalio 19-23 dienomis Kintų pagrindinėje mokykloje vyko Praktinių studijų veiklos. Šios veiklos įgyvendinamos siekiant Šilutės r. pokyčio projekto „Praktinių studijų dienos“ (dalyvaujant projekte „Lyderių laikas 3“) tęstinumo ir tvarumo.

Praktinių studijų veiklų metu buvo integruojamas KUK projektas, kuris dėl pavasarį pasikeitusių ugdymo organizavimo formų buvo nukeltas į rudenį, t. y. šiuos mokslo metus. KUK – tai Šilutės r. Katyčių, Usėnų, Kintų pagrindinių mokyklų komandos „KUK“ bendradarbiavimo projektas „Aš pažįstu savo šalį per…“. Esant dabartinei situacijai (tarpklasinių veiklų ribojimui), mokytojai pritaikė komandų „KUK“ bendrai parengtas trijų praktinių studijų dienų mokymo(si) programas ir sėkmingai vykdė veiklas.

Ikimokyklinio, priešmokyklinio, meninio ugdymo pedagogai organizavo ir vykdė veiklas „Lankytinos vietos ir objektai Kintuose“, „Tarmė, padavimai, eilėraščiai, dainos, šokiai, žaidimai, simbolika susijusi su Kintais“. Veiklų metu vaikai lankėsi įžymiose Kintų vietose, klausėsi padavimų apie šio krašto vietas, žaidė muzikinius žaidimus, įsiminė tikslius vietovių pavadinimus, lavino kalbinius įgūdžius, matematinius gebėjimus.

Pradinio ugdymo mokytojai Praktinių studijų veiklų metu vykdė veiklas: „Aš pažįstu savo šalį per gamtą ir jos tyrinėjimą“, „Aš pažįstu savo šalį per kalbą ir kultūrą“, „Aš pažįstu savo šalį per istoriją, geografiją, pilietiškumą“. Šių įvairių veiklų metu 1-4 klasių mokiniai piešė plakatus, pilis, gamino karūnas, įgijo Mažosios Lietuvos istorijos žinių pradmenis, ieškodami informacijos mokėsi naudotis IT priemonėmis, sisteminti informaciją, rašė dailyraščius, dainavo tarmiškas daineles, šoko liaudiškus šokius, tapę Lietuvos „karaliais“ žaidė ištvermę lavinančius žaidimus, aiškinosi, kaip saugoti gamtą, sprendė kryžiažodžius apie Lietuvos istoriją anglų kalba, praktiškai susipažino su Mažosios Lietuvos paminklais,  mokėsi dirbti savarankiškai, grupėje, poroje, komandoje, pristatyti savo veiklą ir išklausyti kito nuomonę.

Pagrindinio ugdymo mokytojai Praktinių studijų veiklą vykdė pagal sritis.

5-10 klasių mokiniai, padedami gamtos ir tiksliųjų mokslų mokytojų, vykdė praktinius darbus, tyrinėjo mišką, darė herbariumus, rinko informaciją Kintų apylinkės augmeniją, Kuršių marias, ieškojo sąlyčio tarp Kintų ir matematikos, praktinių užduočių metu mokėsi apskaičiuoti skysčio tūrį, pagilino praktinio matavimo įgūdžius, tyrė maisto produktus, aiškinosi, kaip deginamos atliekos, dalyvavo interaktyvioje olimpiadoje „Kubiada“. Veiklų metu mokiniai mokėsi dirbti komandoje, grupėje, kritiškai įvertinti savo darbą, nustatyti darbo trūkumus, įvardinti priežastis.

Socialinių mokslų ir fizinio ugdymo, žmogaus saugos mokytojai mokiniams pasiūlė praktiškai išbandyti užduotis: išsiaiškinti, kodėl pilys buvo statomos ant kalnų, naudojant IT programėlę, keliauti nustatytu maršrutu, fiksuoti atstumą, laiką, daryti išvadas. Mokiniai dalyvavo praktiniame užsiėmime Kintų kaitų klube. Mokiniai taip pat mokėsi esant ekstremalioms situacijoms sudėti laužą, pastatyti palapinę, įgijo žinių apie dvaro etiketą, visuomeninį gyvenimą, rinko informaciją apie Lietuvos karalius, Šilutės krašto piliakalnius, pristatė savo darbus, komandinio darbo metodu pasiekė puikių galutinių rezultatų.

Kalbų ir menų, technologijų pamokose mokiniai savarankiškai gamino kaukes, mokėsi vaidybos paslapčių, įveikti savo baimes, ugdė drąsą, įgijo naujų žinių apie Lietuvos regionus, Mažosios Lietuvos etnografiją. Mokiniai galėjo kūrybingai perteikti mintis praktiniuose darbuose. Mokiniai mokėsi viešai kalbėti auditorijai, atsakyti į klausimus, apginti savo nuomonę, objektyviai vertinti kitų darbą ir įsivertinti. Atlikdami paskirtas užduotis, mokiniai vertė į užsienio kalbą dainų žodžius, kūrė pasaką, vaidino, filmavo, taip pat mokėsi dainuoti tarmiškai, ieškodami informacijos muziejuje sprendė kryžiažodžius. Pagal Milžino Kinto legendą kūrė žemės meno instaliaciją – Milžino sagą. Organizuota veikla, skatinanti vaikų bendradarbiavimą, darbą grupėse. Vaikai buvo mokomi, kad grupiniame darbe svarbu ne pats rezultatas, o procesas, skatinami suvokti, kad savaip atlikę skirtą užduotį, jie tobulėja. Didelė dalis mokinių gebėjo dirbti grupėje ir komandoje, gavę užduotį kiekvienas surado, kuo gali prisidėti prie bendro rezultato.

Praktinių studijų veikloje buvo taikomi mokymo(si) metodai: „Mąstymo žemėlapiai“; mokinių savivaldus mokymasis (savarankiškas darbų pasiskirstymas, veiklos vykdymas); veiklos elementai: darbas porose ar grupėse; informacijos rinkimas, jos sisteminimas, viešas pristatymas klasei; veiklos įsivertinimas; klasės veiklos įvertinimas.

Praktinių studijų savaitės metu buvo vykdomos Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos bei Sveikatos ir lytiškumo bei rengimo šeimai bendrosios programos. 4-10 klasių mokiniai dalyvavo paskaitoje „Palik bandelę ramybėje! SPORTUOK!” 5-10 klasių mokiniai klausėsi „Alkoholio ir tabako poveikis žmogaus organizmui“ paskaitos.

Praktinių studijų savaitės veiklos patobulino mokinių darbo grupėse, komandose įgūdžius. Praktinės užduotys mokiniams padėjo geriau pažinti savo gyvenamąją aplinką, suvokti mūsų aplinkoje vykstančius procesus. Išryškėjo mokinių kūrybiškumas, netradicinis mąstymas, atsiskleidė mokinių gebėjimas organizuoti, telkti komandą užduočiai atlikti.

Nuo 2019 m. spalio mėnesio įgyvendinant Katyčių, Usėnų, Kintų pagrindinių mokyklų komandos „KUK“ bendradarbiavimo projektą „Aš pažįstu savo šalį per…“  vyko tarpmokyklinis mokytojų bendradarbiavimas diegiant dalijimosi kultūrą, siekiant greitesnio ir lengvesnio pasirengimo kitokiai pamokai/veiklai: bendras darbas dalinantis turima medžiaga bei patirtimi, rengiant programas, pasiskirstant darbais ir jų apimtimis. KUK projekto įgyvendinimo rezultatai bus aptarti baigiamojoje trijų mokyklų konferencijoje.

Jurgita Tamošiūnienė, l.e.p. direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Skip to content