Teisinė informacija

  1. Pagrindinis
  2. >
  3. Teisinė informacija

Informacija atnaujinta: 2023-10-01

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.395105

Lietuvos Respublikos konstitucija

https://www.lrs.lt/home/Konstitucija/Konstitucija.html

Lietuvos Respublikos darbo kodeksas

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/f6d686707e7011e6b969d7ae07280e89

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.268778

Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.364294

Higienos Norma 75: 2016 „Įstaiga vykdanti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo    programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e3c38860c53111e5a141fecd4d43d786

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 21:2017 „Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/ff02b070087d11e79ba1ee3112ade9bc

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalActEditions/lt/TAD/TAIS.26397?faces-redirect=true

Šilutės rajono savivaldybės teisės aktai

https://www.silute.lt/teisine-informacija/87

Skip to content