Apie mokyklą

Informacija atnaujinta: 2024-03-01

Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.:
Kintų vidurinė mokykla reorganizuota į Kintų pagrindinę mokyklą;

Oficialus pavadinimas – Šilutės r. Kintų pagrindinė mokykla.
Trumpasis pavadinimas – Kintų pagrindinė mokykla.
Mokykla įsteigta 1949 m.
Juridinių asmenų registre: kodas – 190697016; teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla.
Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla.
Mokyklos paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo mokykla-daugiafunkcis centras.
Mokymo kalba – lietuvių.

Įregistruota Juridinių asmenų registre 2014 m. rugsėjo 1 d.

Kintų pagrindinės mokyklos logotipo autorius – Vytenis Papievis

Senosios Kintų mokyklos istorija

2015 metais sukako 310 metų, kai Kintuose, prie tik ką pastatytos bažnyčios, buvo atidaryta parapijinė mokykla.

Po 1517 spalio 31 d. Martino Liuterio paskelbtos bažnytinės reformos prasidėjo pokyčiai ne tik bažnytiniame,  bet ir pasaulietiniame gyvenime. Bažnyčios pertvarkymo esmė – supaprastinimas: žmogus turi būti gražus savo mintimis, darbais, siekiais, savo siela,  o bažnyčia – kuklumas ir paprastumas, nuteikiančios giliems apmąstymams, rimčiai. Pagrindinis dėmesys buvo skiriamas Švento Rašto nagrinėjimui, jo tiesų aiškinimui, o susirinkusių žmonių atsakas buvo Šventų Giesmių giedojimas. Po 1525 m. Sembos Vyskupas G. Polenzas paruošė liuteronų bažnyčios administravimo nuostatus ir laikiną pamaldų tvarką. Jis reikalavo visas pamaldas laikyti gyventojų vartojama kalba. Taip radosi prielaidos mokykloms prie bažnyčių steigti.  Jos buvo pavaldžios  bažnyčioms. Vyriausias prižiūrėtojas buvo evangelikų kunigas. Mokyklose dirbo klebonų padėjėjai – precentoriai (lot. praecentor – giesmiavedys). Kai kunigas negalėdavo, jis skaitydavo žmonėms evangeliją, giedodavo. Kintų mokykla įkurta 1705 metais, kaip bažnytinė mokykla. Pačios mokyklos buvo centrinės ir centrinei pavaldžios parapijos ribose veikiančios. Kintų mokykla buvo centrinė. 1736 m. Kintų parapijos mokyklos statybai buvo skirti 6 taleriai iš valstybės iždo. Jie atiteko 1736 m. įkurtoms Minijos, Kiškių, Stankiškių, Mockių mokykloms,  priklausančioms Kintų mokyklai. 1736 metais vyko Prūsijos švietimo reforma. Buvo susirūpinta liaudies  švietimu. Mokyklos 7 – 14 metų vaikams tapo privalomos. Nuo šiol mokiniai privalėjo mokytis ne tik tikybos dalykų, bet ir skaičiuoti, rašyti, skaityti. Kur lietuvių buvo dauguma, ten iki 1872 buvo dėstoma lietuvių kalba. Mokyklas privalėjo išlaikyti patys parapijonys.

1774 – 75 m. Kintų mokyklos pastatas galėjo būti perstatomas ar pastatomas naujas. 1778 m. Kintuose kilus gaisrui sudegė klebonija ir, gal būt, klebonijos žemėse esanti mokykla. 1886 m. įsteigus antrą klasę mokomoji dalis pristatoma rytų kryptimi. 1887 m., įsteigus trečią klasę (nors klasės ir trys, bet  vienoje klasėje mokslas truko kelis metus)  prie rytinio fasado pristatomas priestatas, virš jo įrengiama patalpa trečiajam klasės mokytojui. Mokyklos pagrindinės gyvenamosios dalies planas išliko nepakitęs nuo 18 a. pabaigos. Tai visa vakarinė pirmo aukšto pastato dalis nuo įėjimo į verandą. Dabartinis šalia esantis ūkinis pastatas pastatytas 1910 – 12 metais.

1829 -30 metų vizitacijos metu Kintuose užfiksuoti mokyklinio amžiaus vaikai: 36 berniukai, 58 mergaitės, iš kurių mokyklą lankė 27 berniukai ir 30 mergaičių.

1855 mokyklinių vaikų Kintuose buvo – 45 berniukai ir 50 mergaičių, o mokyklą lankė 40 berniukų ir 44 mergaitės.

Žinomi tokie Kintų  precentoriai ir mokytojai:
1750 –   ?      Berentas (buvo nestudijavęs);
1753 – 1759 Michaelis Vilhelmas Gleichas, 1746 m. imatrikuliuotas Karaliaučiaus universitete;
1759      ?     Johanas Ernstas Hasfardas. 1749 m. imatrikuliuotas Karaliaučiaus universitete, Saudargų ir Būdviečių   amtmano sūnus. Precentoriumi buvo neilgai;
Gotfrydas Lėmanas – prieš tai buvęs Rusnės vargonininku. Aukštojo išsilavinimo  neturėjo, tad žinių lygis žemas. 1785 metais jau nebeminimas;
1796 – 1802 minimas Georgas Venslovskis. Nesutarus su klebonu Höpneriu atleistas iš Kintų;
1805 – 1806 minimas Vihleris;
1806 – 1807 Natanielis Fridrichas Ostermejeris buvo baigęs Karaliaučiaus universitetą. Nuo 1815 buvo Kalninkų klebonu;
1822 – 1820 Johanas Kristoforas Šetleris, kilęs iš Viešvilės, studijavo Karaliaučiaus universitete. Nuo 1820 Gerviškių klebonas;
1822 – 1836 Ferdinandas Augustas Borkas. Baigęs Karalienės mokytojų seminariją. Kilęs iš Stalupėnų;
1836 – 1839 Georgas Plonus, precentoriaus iš Plaškių sūnus. Nuo 1839 pradėjo dirbti Plaškiuose;
1844 – 1886 Zybatis (Siebat). Niekur nestudijavęs;
1886 – antruoju mokytoju pradėjo dirbti Julius Pritztatis;
1866 – 1879 Frydrichas Vilhelmas Dykmanas. 1879 išvyko į Rusnę;
1879 – 1909 Albertas  Fülhaze. Greičiausiai kilęs iš Kintų. Bažnytiniuose aktuose minimas prekybininkas Fulhaze. Baigęs Karalienės mokytojų seminariją. 1871 dirbo Materkviečiuose (Šilutės rajone), vėliau Šakūnuose. Nuo 1879 – Kintuose. Parašė knygą apie Šilutės apskritį “Geschichtliche Heimatkunde des Kreis Heydekrug” (“Šilutės apskrities etnografinė istorija”);
1888 Robertas Rudaitis – antruoju mokytoju. Baigęs Karalienės mokytojų seminariją;
1888 – 1892 Vilius Storosta (ateityje tapsiantis Vydūnu) – trečiuoju mokytoju tik ką įsteigtoje trečioje klasėje;
Gustavas Mačiulaitis;

Dabartinės Kintų mokyklos istorija

Saulius Sodonis,
istorijos mokytojas 

 

Nedažnos Lietuvos gyvenvietės žmonės gali pasigirti savo mokykla, kurios istorija prasidėjo kiek daugiau, nei prieš tris šimtus metų. Yra žinoma, kad Kintų parapijinė mokykla buvo atidaryta 1705 m., kartu su iš Ventės rago perkelta bažnyčia.

 

Kintų parapijinės mokyklos istorijos dalis labai fragmentiškai yra žinoma. Ją būtų galima pavadinti Senosios Kintų mokyklos istorija. Laikotarpis tas galėtų būti nuo mokyklos atsiradimo iki 1923 metų. Antroji dalis – tarpukaris ir Antrasis pasaulinis karas. Trečioji – galėtų būti pradėta skaičiuoti nuo pokario. Ją sąlygiškai galima pavadinti Dabartinės Kintų mokyklos istorija.

 

Impulsą imtis Dabartinės mokyklos istorijos rengimo ir skelbimo davė 2004 – 2005 m. m. 10a klasės mokinių Sigitos Gumuliauskaitės ir Agnės Kasčiuškevičiūtės rengtas projektinis darbas, kuriam tuomet vadovavo istorijos mokytoja Ona Ališauskienė. Jos surinko medžiagą apie buvusius Kintų vidurinės mokyklos direktorius. Nemažai darbo tuomet pareikalavo Kintų vidurinės mokyklos abiturientų sąrašų suradimai bei surašymai. Projekto rengėjoms tuomet pasisekė rasti nemažai senų nuotraukų, kuriose tuometiniai atestatus jau turintys abiturientai nusifotografavę drauge su savo auklėtojais. Tai be galo mielos jau istorija tapusios nuotraukos. Tad tie, kurie žiūrės Kintų vidurinės mokyklos abiturientų laidų sąrašus ir tas senas nuotraukas, turėtų būti dėkingi S.Gumuliauskaitei ir A.Kačiuškevičiūtei, nes mokyklos puslapyje yra paskelbtas skaitmenizuotas jų darbas.

 

Kintų vidurinė gyvavo iki 2013 metų: nuo rugsėjo 1-osios, sumažėjus mokinių, ji reorganizuota į Kintų pagrindinę mokyklą. Tad kol kas ne visos abiturientų laidos yra paskelbtos. Nėra ir nuo 2014 metų veikusios Kintų pagrindinės mokyklos „Mažųjų abiturientų“ sąrašų. Visa tai bus paskelbta kiek vėliau – istorijos rašymas nėra greitas procesas.

 

Nemažai prie Dabartinės mokyklos istorijos atsiradimo yra prisidėjusi dabartinė Kintų pagrindinės mokyklos direktorė Asta Gužauskienė, kuri pati yra Kintų vidurinės mokyklos auklėtinė. Ji rado ir pateikė Kintuose iki vidurinės gyvavusių mokyklų mokinių laidas ir tuo solidžiai papildė šią istorijos dalį.

 

Nemažas ir dabartinės Kintų pagrindinės mokyklos devintos klasės mokinės Deimantės Grakauskaitės indėlis istorijos rengime. Ji skaitmenizavo (ir toliau tai daro) daugybę mokykloje esančių nuotraukų. Juose įvairių laikų mokiniai, mokytojai bei užfiksuotos mokyklos gyvenimo akimirkos. Nemažos dalies jų autorė – šviesios atminties fizikos mokytoja Cezara Rukštelienė. Tačiau yra ir kitų, nežinomų, autorių fotografijų.

 

Dabartiniame etape vaizdai skenuojami ir skelbiami taip, kaip surasti, nes daugybė nuotraukose esančių žmonių retas iš mokytojų prisimena. Todėl prie Kintų mokyklos istorijos kūrimo kviečiame prisidėti ir buvusius mokinius, jų tėvelius bei visus, ką nors žinančius ar nuotraukose atpažinusius – paskelbtoje sistemoje galima po jomis palikti įrašus. Tad prašome žinančius, kas juose pavaizduota, tai ir padaryti. Istorijai svarbu ne tik ten esantys asmenys, bet ir laikas, esamos situacijos komentavimas. Sukaupus pakankamai informacijos, visa tai bus perkelta į atskiras mokyklos istorijos dalis, metus ar epizodus.

 

Turintieji asmeninių nuotraukų iš mokyklos gyvenimo, kviečiami jomis pasidalinti – nuskenuotos jos bus grąžintos jų savininkams. Kviečiame taip pat pasidalinti ir kitokiais turimais mokyklos laikų dalykais ar gyvenimo epizodais, kurie papildytų ar išplėstų mokyklos istoriją.

 

Ne vienoje vietoje tekstuose rasite daugtaškių, kurie kalba apie informacijos nebuvimą. Anksčiau ar vėliau juos reikėtų užpildyti, tad būsime dėkingi visiems, kurie tai padės padaryti.

 

Rengiant Dabartinės Kintų mokyklos istoriją yra ir daugiau planų bei sumanymų. Taip pat yra ir daugiau medžiagos, kuri skaitmenizavus atskleis naujų įdomių istorinių detalių bei epizodų. Tačiau tai ilgas nemažai kruopštumo bei laiko reikalaujantis darbas. Kuriant istoriją tikimės ir buvusių Kintų mokyklos mokinių, Kintų gyventojų dėmesio – visiems drauge papasakoti yra lengviau bei tiksliau.

 

Taip pat visai tikėtina, kad, keliant turimą medžiagą į internetą, nepavyko išvengti klaidų ar netikslumų. Būtumėm dėkingi už pastabas bei pataisymus.

 

O dabar pasinerkime į praeitį. Sėkmės!

Mokinių skaičiaus kitimas mokykloje

No Data Found

Kintų mokyklos tipai nuo 1947 m.

KINTŲ PRADINĖ MOKYKLA (1947-1949)
Pradinis ugdymas –  1-4 klasės
Išleista viena laida 1948 m.
Baigusieji 1949 m. keturias klases tęsė mokslus septynmetėje mokykloje.

KINTŲ SEPTYNMETĖ MOKYKLA (1949-1960)
Pradinis ugdymas –  1-4 klasės, pagrindinis ugdymas – 5-7 klasės
Išleistos aštuonios laidos: I-oji laida – 1952 m.; VIII-oji laida – 1959 m.
Baigusieji 1960 m. septynias klases tęsė mokslus aštuonmetėje mokykloje.

KINTŲ AŠTUONMETĖ MOKYKLA (1960-1967)
Pradinis ugdymas –  1-4 klasės, pagrindinis ugdymas – 5-8 klasės
Išleistos šešios laidos: I-oji laida – 1961 m.; VIII-oji laida – 1966 m.
Baigusieji 1967 m. aštuonias klases tęsė mokslus vidurinėje mokykloje.

KINTŲ VIDURINĖ MOKYKLA 1967-2014
Pradinis ugdymas – 1-4 klasės, pagrindinis ugdymas – 5-8 klasės, vidurinis ugdymas – 9-11 klasės
Nuo 1971-1972 m. m. pradinis ugdymas – 1-3 klasės, pagrindinis ugdymas – 4-8 klasės
Nuo 1981-1982 m. m. vykdomas priešmokyklinis ugdymas parengiamose/paruošiamose grupėse
Nuo 1986-1987 m. m. pradinis ugdymas – 1-4 klasės, pagrindinis ugdymas – 5-9 klasės, vidurinis ugdymas – 10-12 klasės
Nuo 1999-2000 m. m. pradinis ugdymas – 1-4 klasės, pagrindinis ugdymas – 5-10 klasės, vidurinis ugdymas – 11-12 klasės
Nuo 2002-2003 m. m. vykdomas priešmokyklinis ugdymas
Išleistos keturiasdešimt keturios laidos: I-oji laida – 1970 m.; XLIV-oji laida – 2013 m.
Baigusieji 2014 m. vienuolika klasių tęsė mokslus Šilutės pirmosios gimnazijos Kintų skyriuje.

KINTŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA nuo 2014-09-01
Priešmokyklinis ugdymas; pradinis ugdymas – 1-4 klasės; pagrindinis ugdymas 5-10 klasės
Pirmoji laida išleista 2015 m.

ŠILUTĖS PIRMOSIOS GIMNAZIJOS KINTŲ SKYRIUS nuo 2014-09-01 iki 2021-08-31
Vidurinis ugdymas 3-4 gimnazijos (11-12) klasės
Pirmoji laida išleista 2015 m.

Kintų vidurinės mokyklos direktoriai
Valerija Janavičiūtė1965 – 1970 m.
Zinaida Černiauskienė 
1970 – 1977 m.
Albinas Valantiejus 
1977 – 1979 m.
Antanas Lukauskas1979 – 1988 m.
Ona Jackūnienė
1988 – 2013 m.
Asta Gužauskienė2014 – 2014 m.

Ši medžiaga svetainei parengta 2004 – 2005 m. m. 10a klasės mokinių Sigitos Gumuliauskaitės ir Agnės Kasčiuškevičiūtės projektinio pagrindo pagrindu. Vadovė – istorijos mokytoja Ona Ališauskienė.

Kintų pagrindinės mokyklos direktoriai
Asta GužauskienėNuo 2014-09-01
Kintų mokyklos mokinių laidos nuo 1947 metų

Kintų pradinė mokykla:

1947-1948 m. m. laida

Laida, baigusi mokyklą 1947-1948 m. m.

1. Bražas Vacius
2. Gižaitė Lidija
3. Kalinauskas Algimantas
4. Kiminius Algimantas
5. Miselis Algirdas
6. Miselis Vytautas
7. Pociutė Irena
8. Ramanauskas Petras
9. Ukrinaitė Zita
10. Verksnys Martynas

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
10 mokinių;
Mokytoja Aleksandra Jankevičienė

1948-1949 m. m. mokiniai (kitataučiai)
Pavardė, vardas
(lietuviškai)
Pavardė, vardas
(rusiškai)
1 klasė
1. Ivankov Šura
2. Ivankov Lena
3. Krovceva Liuda
4. Krovcev Saša
5. Kerena Ženia
6. Zotova Zina
7. Oreškov Lerik
1. Иваньков Шура
2. Иваньков Лена
3. Кровцева Люда
4. Кровцев Саша
5. Керена Женя
6. Зотова Зина
7. Орешков Лерик
2 klasė
1. Koroliova Lilia
2. Lukinova Olia
3. Sotnikov Kolia
4. Jefimov Vitia
5. Jefimova Tonia
6. Fomin Ruda
7. Oreškov Kolia
1. Королëва Лиля
2. Лукинова Оля
3. Сотников Коля
4. Ефимов Витя
5. Ефимова Тоня
6. Фомин Руда
7. Орешков Коля
3 klasė
1. Jefimova Tania
2. Zotov Šura
3. Fomin Julia
4. Kapitancev E.
1. Ефимова Таня
2. Зотов Шура
3. Фомин Юля
4. Капитанцев Э.
4 klasė
1. Vdovina T.1. Вдовина Т.

Mokytoja A. Golubkova (А. Голубкова)

Kintų septynmetė mokykla:

I laida, 1947-1952
1. Andrijauskas Tadas, 3 kl.
2. Bandžierius Vilius, Jurgio, 5, 6, 7 kl.
3. Bandžierius Vilius, Kristupo, 5, 6 kl.
4. Bražaitė Alė, 3, 4 kl.
5. Bražas Vaclovas, 5, 6 kl.
6. Dyglys Modestas, 7 kl.
7. Dvaržeckis Antanas, 5 kl.
8. Gižaitė Lidija, 5 kl.
9. Kavalytė ……….., 5 kl.
10. Kusa Robertas, 5 kl.
11. Labrencaitė Rūta, 5, 7 kl.
12. Labrencas Heinas, 3 kl.
13. Labrencas Jonas, 4, 5, 6, 7, kl.
14. Lesčinskas Alfonsas, 6, 7 kl.
15. Martusevičius Medardas, 7 kl.
16. Miklovaitė Elena, 5 kl.
17. Miselis Algirdas, 5, 6 kl.
18. Miselis Vytautas, 4 kl.
19. Paulavičiūtė Valė, 6, 7 kl.
20. Pociutė Irena, 5, 6, 7 kl.
21. Remeika Juozas, 5, 6, 7 kl.
22. Rėbžda Jokūbas, 6, 7 kl.
23. Speičytė Danutė, 5, 6, 7 kl.
24. Stoniutė Trautė, 5, 6 kl.
25. Šermukšnis Algirdas, 3, 4, 5, 6, 7 kl.
26. Šimkus Alfredas, 3, 4, 5, 6, 7 kl.
27. Šimkus Gotfridas, 3, 4, 5,6, 7 kl.
28. Šimoliūnaitė Genė, 5, 6 kl.
29. Šmitas Vilius, 3 kl.
30. Ukrinaitė Zita, 5, 6 kl.
31. Verksnys Martynas, 5, 6 kl.
32. Zymantas Antanas, 3, 4, 5 kl.
33. Žemgulytė Kazė, 5, 6 kl.
34. Žiobrys Vilius, 5, 6 kl.
35. Žiobrytė Marta, 5 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
9 mokiniai; Mokytoja Aleksandra Jankevičienė

 

Pagrindinis ugdymas – 5-7 klasės:
29 mokiniai;
Auklėtojai: Stasys Jankevičius (6 kl.)

II laida 1947-1953
1. Aleknavičius Vytautas, 5,6,7 kl.
2. Andrijauskas Antanas, 3,4,5,6 kl.
3. Andrijauskas Tadas, 3,4,5,6 kl.
4. Augustaitytė Sigutė, 3 kl.
5. Barbaravičius Algis, 3 kl.
6. Bidvaitė Elena, 6 kl.
7. Bražaitė Danutė, 3,4,5,6,7 kl.
8. Brizgytė Lena, 3,4,5 kl.
9. Česnakas Marijonas, 5,6,7 kl.
10. Dulytė Erna, 3,4 kl.
11. Kizelevičiūtė Kastutė, 5,6 kl.
12. Labrencas Heinas, 3 kl.
13. Lomsargytė Zita, 5 kl.
14. Miselis Vytautas, 4,5 kl.
15. Norvilas Andrius, 3,4,5 kl.
16. Pilipauskaitė Nijolė, 5 kl.
17. Pociutė Zita, 3 kl.
18. Rapalys Ignas, 3,5,6,7 kl.
19. Reinkys Artūras, 5,6,7 kl.
20. Ruseckaitė Janė, 5 kl.
21. Šadagytė Emgarta, 4 kl.
22. Šadagytė Gerta, 4 kl.
23. Šilajutė Zina, 3 kl.
24. Šimonis Bronius, 4 kl.
25. Šipalytė Vitalija, 7 kl.
26. Zalieskaitė Emilija, 6,7 kl.
27. Žemgulytė Zosė, 4,5 kl.
28. Žilinskaitė Janė, 5,6,7 kl.
29. Žilvitis Vladas, 3,5 kl.

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
18 mokinių; Mokytoja Aleksandra Jankevičienė

Pirmieji mokytojai:
Vabalų pradinė – …………………..
Mingės pradinė – …………………..
Stankiškių pradinė – ……………….
Ventės pradinė – ……………………
Kiškių pradinė – …………………….
Sakūčių septynmetė – …………….

 

Pagrindinis ugdymas – 5-7 klasės:
20 mokinių;
Auklėtojai: …………………………..

III laida 1947-1954
1. Aleksejevaitė Lida, 2,3,4,5,6,7 kl.
2. Andrijauskaitė Akvilina, 2 kl.
3. Augustinaitis Vaidevutis, 2 kl.
4. Banžierius Martynas, 5,6,7 kl.
5. Barbaravičius Virgis, 2 kl.
6. Bidvaitė Elena, 6,7 kl.
7. Brizgytė Lena, 2,5 kl.
8. Bogušas Jonas, 2 kl.
9. Danilavičius Stasys, 2,3 kl.
10. Dyglys Antanas, 2,3 kl.
11. Gramalys Antanas, 2 kl.
12. Gramalytė Birutė, 2,3,4 kl.
13. Jenčius Aloyzas, 7 kl.
14. Jankevičiutė Nijolė, 2 kl.
15. Janulevičiutė Birutė, 5,6,7 kl.
16. Kalvytė Lena, 3,4 kl.
17. Kašėta Vytautas, 7 kl.
18. Kovzinaitė Marytė, 2,3,4,5 kl.
19. Kuprytė Bronė, 6,7 kl.
20. Labrencas Gerardas, 2,3,4,5 kl.
21. Labrencas Heinas, 3,4 kl.
22. Mačerauskas Manfridas, 3,4,5,6 kl.
23. Markšaitytė Gertrūda, 5,6,7 kl.
24. Matulionis Antanas, 5,6,7 kl.
25. Naujokaitė Hilda, 2,3 kl.
26. Ničikauskaitė Ina, 7 kl.
27. Norvilas Povilas, 2,3,4 kl.
28. Petrutytė Marta, 2,3,4,5,6,7 kl.
29. Plaščinskas Jonas, 5 kl
30. Pociutė Zita, 3,4,5,6 kl.
31. Ramanauskas Juozas, 2 kl.
32. Remeika Jonas, 3,4 kl.
33. Rimkevičius Romas, 3 kl.
34. Ruigytė Gertrūda, 5 kl
35. Seniukaitė Aniceta, 2,3 kl.
36. Serapinas Albinas, 7 kl.
37. Surplys Zenonas, 3,4,5,6,7 kl.
38. Surplytė Paulina, 3,4,5 kl.
39. Skruibys Bronius, 7 kl.
40. Sudmanas Helmutis, 2,3,4,5,6,7 kl.
41. Šadagytė Gerta, 2 kl.
42. Šadagytė Emgarta, 2 kl.
43. Šapagaitė Birutė, 7 kl.
44. Šarfernortytė Ilzė, 7 kl.
45. Šarfnotaitė Erna, 5 kl.
46. Šimkutė Julė, 2,3,4,5,6,7 kl.
47. Šimkus Alfredas, 5 kl.
48. Šimoliūnaitė Genė, 5 kl.
49. Šlajutė Zina, 3,4 kl.
50. Šukytė Kristina, 6,7 kl.
51. Tamošiūnas Antanas, 5,6,7 kl.
52. Toleikytė Valė, 5,7 kl.
53. Valantavičius Reinoldas, 2 kl.
54. Zuzevičiūtė Pranė, 5,6,7 kl.
55. Žemgulytė Zosė, 5 kl.
56. Žilaitė Elzė, 2 kl.
57. Žilaitis Heinsas, 4,5,6,7 kl.
58. Žukaitė Irena, 5,6,7 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
34 mokiniai; Mokytoja Aleksandra Jankevičienė

 

Pirmieji mokytojai:
Vabalų pradinė – …………………..
Mingės pradinė – …………………..
Stankiškių pradinė – ……………….
Ventės pradinė – ……………………
Kiškių pradinė – …………………….
Sakučių septynmetė – …………….

 

Pagrindinis ugdymas – 5-7 klasės:
36 mokiniai;
Auklėtojai: …………………………..

IV laida 1948-1955
1. Augustaitis Kęstutis, 1 kl.
2. Augustinaitė Kristina, 1 kl.
3. Bajoraitė Erika, 1,2,3,4,5,6 kl.
4. Barbaravičiutė Danutė, 1 kl.
5. Betigolskis Algirdas, 5,6 kl.
6. Bidvaitė Nastė, 4 kl.
7. Brizgytė Hilda, 1,2,3,4,5,6,7 kl.
8. Cyrulytė Gerta, 1 kl.
9. Danilevičius Stasys, 3,4,5 kl.
10. Daukšys Pranas, 5,6,7 kl.
11. Dyglys Antanas, 3 kl.
12. Endrutytė Danutė, 5 kl.
13. Galinis Jonas, 5,6 kl.
14. Gedaitis Vilius, 5 kl.
15. Gramalys Pranas, 1,2 kl.
16. Gramalytė Birutė, 4,5,6,7 kl.
17. (Hopen) Hopytė Kristina, 1,2,3,4 kl.
18. Jankevičiūtė Nijolė, 3,4,5,7 kl.
19. Janulevičiutė Birutė, 7 kl.
20. Kalvelytė Erika, 1 kl.
21. Kalvis Jurgis, 1,2,3 kl.
22. Kalvytė Lena, 4 kl.
23. Karalius Ernstas, 1 kl.
24. Karsokaitė Florencija, 5,6,7 kl.
25. Kenis Horstas, 1,2 kl.
26. Kenytė Aniliza, 1,2,3 kl.
27. Kentrys Alfredas, 1 kl.
28. Labrencaitė Erika, 1,2,3,4 kl.
29. Leščinskas Vaclovas, 5,6,7 kl.
30. Mačerauskaitė Leonora (Eleonora), 2,3,4,5,6 kl.
31. Mikalauskas (Alfredas) Alfonsas, 6,7 kl.
32. Mikužaitė Mėta, 1 kl.
33. Mikužys Martynas, 1 kl.
34. Mitkevičiūtė Albina, 4 kl.
35. Naginė Albinas, 5,6,7 kl.
36. Naujokaitė Hildegarda, 1 kl.
37. Naujokaitė Mėta, 1,2,3,4 kl.
38. Naujokas Bruno, 1,2,3,4 kl.
39. Naujokas Zigfridas, 1 kl.
40. Paulavičius Alfonsas, 6,7 kl.
41. Petrutis Helmutis, 1,2,3,4,5,6,7 kl.
42. Pociutė Zita, 6,7 kl.
43. Ramanauskas Juozas, 2,3,4,5,6,7 kl.
44. Remeikaitė Zosė, 2,3,4 kl.
45. Rugenytė Adelė, 1 kl.
46. Ruigytė Trautė, 5,6,7 kl.
47. Seniukaitė Aniceta, 3,4 kl.
48. Simonaitytė Edita, 1 kl.
49. Skiraitis Vilius, 5 kl.
50. Sklasčius Hansas, 5,6,7 kl.
51. Steponavičius Jonas, 1 kl.
52. Stončius Manfredas, 1 kl.
53. Strikaitis Klemas, 5 kl.
54. Stukanas Vaidotas, 5 kl.
43. Ramanauskas Juozas, 2,3,4,5,6,7 kl.
44. Remeikaitė Zosė, 2,3,4 kl.
45. Rugenytė Adelė, 1 kl.
46. Ruigytė Trautė, 5,6,7 kl.
47. Seniukaitė Aniceta, 3,4 kl.
48. Simonaitytė Edita, 1 kl.
49. Skiraitis Vilius, 5 kl.
50. Sklasčius Hansas, 5,6,7 kl.
51. Steponavičius Jonas, 1 kl.
52. Stončius Manfredas, 1 kl.
53. Strikaitis Klemas, 5 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
44 mokiniai; Mokytoja –  Aleksandra Jankevičienė (2 kl.), I.Tamoš…(4 kl.)

 

Pirmieji mokytojai:
Vabalų pradinė – …………………..
Mingės pradinė – …………………..
Stankiškių pradinė – ……………….
Ventės pradinė – ……………………
Kiškių pradinė – …………………….
Sakučių septynmetė – …………….

 

Pagrindinis ugdymas – 5-7 klasės:
31 mokinys;

Auklėtojai: …………………………….

V laida 1949-1956
1. Augustinaitė Edita, 1,2,3 kl.
2. Adomaitytė Erika, 5 kl.
3. Aleknavičius Algis, 5 kl.
4. Alšauskas Vidas, 2,3,4 kl.
5. Bagurskaitė Nijolė, 4,5 kl.
6. Bajoraitė Erika, 6 kl.
7. Banevičius Romas, 5 kl.
8. Banžierius Ervinas, 5,6,7 kl.
9. Bergeris Gerhardas, 1 kl.
10. Bergerytė Edita, 1,2,3,4,5 kl.
11. Birtytė Eda, 5 kl.
12. Bielskus Regimantas, 5,6 kl.
13. Bruskys Reinchardas, 5 kl.
14. Cyrolytė Gerda, 1,2,3,4,5,6,7 kl.
15. Černiauskas Petras, 5,6 kl.
16. Černiutė Stasė, 4,5,6,7 kl.
17. Dabušinskaitė Bronė, 5 kl.
18. Daugėlaitė Marytė, 4,5,6 kl.
19. Gedminaitė Alina, 1,2,3,4,5,6,7 kl.
20. Gedvilaitė Rūta, 1 kl.
21. Geryba Petras, 1,2,3,4,5,6,7 kl.
22. Gerulytė Marytė, 5 kl.
23. Gramalys Pranas, 2,3,4,5,6 kl.
24. Grauslytė Aniceta, 6 kl.
25. Grūšpalkis Horstas, 5 kl.
26. Gulbinskas Gerdas, 5 kl.
27. Hopytė Kristina, 5,6,7 kl.
28. Jonelaitis Petras, 2 kl.
29. Jurgaitytė Zita, 2,3,4,5,6,7 kl.
30. Kalvelytė Erika, 1,2 kl.
31. Kalvis Jurgis, 3,4 kl.
32. Kalvytė Hilda, 4 kl.
33. Kantrimaitė Kazė, 1 kl.
34. Kašėta Petras, 5,6,7 kl.
35. Kenytė Haneliorė, 1,2 kl.
36. Kenytė Aniliza, 3 kl.
37. Klavas Ervinas, 5 kl.
38. Kliučius Algimantas, 5,6,7 kl.
39. Klumbytė Haneliorė, 5,6,7 kl.
40. Klumbytė Vanda, 5,6 kl.
41. Labrencaitė Erika, 4 kl.
42. Mačerauskas Albertas, 1 kl.
43. Mikutytė Aldona, 1 kl.
44. Mikužaitė Mėta, 1,2,3,4,5 kl.
45. Naujokaitė Erika, 1,2,3,4 kl.
46. Naujokaitė Mėta, 4,5 kl.
47. Naujokas Zigfridas, 1 kl.
48. Paulauskaitė Albina, 2,3 kl.
49. Petrutis Edvardas, 4,5 kl.
50. Plėvė Andrius, 5 kl.
51. Plėvytė Erika, 5 kl.
52. Rėbždaitė Kazė, 5 kl.
53. Rėbždaitė Marytė, 5,6,7 kl.
54. Remeikaitė Zosė, 4,5,6 kl.
55. Rozgardas Artūras, 5 kl.
56. Ruzgys Juozas, 5,6 kl.
57. Selenytė Danutė, 4 kl.
58. Seniukaitė Aniceta, 4,5,6 kl.
59. Skeraitis Vilius, 5 kl.
60. Surplys Adolfas (Alfonsas), 1,2,3,4 kl.
61. Šadagytė Gerda, 5 kl.
62. Šarkutė Edita, 6 kl.
63. Šiaudvytis Klemas, 1 kl.
64. Šlajutė Zina, 6,7 kl.
65. Šneideraitis Alfredas, 5 kl.
66. Treigys Jonas, 1,2 kl.
67. Valinaitis Alfredas, 5 kl.
68. Valinaitis Andrius, 5 kl.
69. Vaščila Domas, 5 kl.
70. Vybernaitytė Erika, 5 kl.
71. Žemaičiūnaitė Birutė, 6 kl.
72. Žemgulytė Juzė, 1,2,3 kl.
73. Žilaitė Milda, 1 kl.
74. Žiobrys Alfredas, 5 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
35 mokiniai;
Mokytojai: Aleksandra Jankevičienė (1-2 kl.), Ona Kizelevičiūtė (3 kl.), V. Banevičiūtė (4 kl.)

 

Pirmieji mokytojai:
Vabalų pradinė – …………………..
Mingės pradinė – …………………..
Stankiškių pradinė – ……………….
Ventės pradinė – ……………………
Kiškių pradinė – …………………….
Sakučių septynmetė – …………….

 

Pagrindinis ugdymas – 5-7 klasės:
48 mokiniai;
Auklėtojai: …………………………..

VI laida 1950-1957
1. Alšauskas Vidas, 4 kl.
2. Adomaitytė Erika, 5 kl.
3. Aleknavičius Algis, 5 kl.
4. Bagurskas (Edvardas) Eduardas, 2,3,4 kl.
5. Balandis Antanas, 5 kl.
6. Baltrušytė Zonė, 5 kl.
7. Bergeris Gerardas, 1,2 kl.
8. Bergytė Edita, 6 kl
9. Bertytė Eda, 5 kl.
10. Bielskus Algirdas, 5 kl.
11. Bruskys Reinchardas, 5 kl.
12. Čenkus Juozas, 5,6 kl.
13. Čerlinskas Algirdas, 1 kl.
14. Čirvirnskaitė Nijolė, 1,2,3,4 kl.
15. Daugėla Julius, 2,3,4,5,6,7 kl.
16. Dūda Algis, 6 kl.
17. Dabašinskaitė Bronė, 5,6,7 kl.
18. Gerlinskas Algirdas, 3 kl.
19. Gerulytė Marytė, 5 kl.
20. Gimbutas Juozas, 5 kl.
21. Gramalys Pranas, 6,7 kl.
22. Griciūtė Regina, 1,2 kl.
23. Grušpalkis Horstas, 5 kl.
24. Jonelaitis Petras, 2,3,4,5,6,7 kl.
25. Kalvelytė Erika, 2 kl.
26. Kalvytė Hilda, 3,4 kl.
27. Klumbytė Brigita, 5 kl.
28. Kontrimaitė Kazė, 1,2,3,4,5 kl.
29. Karsokas Eugenijus, 5 kl.
30. Leščinskas Algis, 5,6,7 kl.
31. Lomsargis Eduardas, 1 kl.
32. Lukoševičius Jurgis, 1,2,3 kl.
33. Mačerauskas Albertas, 1 kl.
34. Markevičiūtė Angelė, 5,6 kl.
35. Mikėnas Rimantas, 4,5,6 kl.
36. Mikutytė Aldona, 1,2 kl.
37. Mikužaitė Trautė, 1 kl.
38. Mišinskaitė Erika, 1,2,3 kl.
39. Naujokas Zigfridas, 1,2 kl.
40. Norvilas Jurgis, 5 kl.
41. Paulauskaitė Albina, 4,5 kl.
42. Plėvė Andrius, 5 kl.
43. Plėvytė Erika, 5 kl.
44. Piešininkas Gerardas, 1,2 kl.
45. Rėbždaitė Kazė, 5,6,7 kl.
46. Rimkus Aloyzas, 5 kl.
47. Ruzgytė Jadzė, 4 kl.
48. Siurplys Adolfas, 4,5 kl.
49. Sklastys Gerhardas, 5 kl.
50. Straugalys Alfredas, 5 kl.
51. Surplys Vytautas, 1,2 kl.
52. Svaraitė Greta, 4,5 kl.
53. Šadagytė Kristina, 1,2 kl.
54. Šavelskas Jonas, 5 kl.
55. Šerlinskas Algirdas, 2 kl.
56. Šiaudvytis Klemas, 1,2 kl.
57. Šneideraitis Alfredas, 5 kl.
58. Tamošauskaitė Vanda, 4 kl.
59. Vaičekauskaitė Elena, 5,6 kl.
60. Vaidyla Alfonsas, 1 kl.
61. Valantovičius Petras, 1 kl.
62. Valinaitis Alfredas, 5 kl.
63. Valinaitis Andrius, 5 kl.
64. Vaščyla Domas, 5,6,7 kl.
65. Vybernaitytė Erika, 5 kl.
66. Žemgulytė Juzė, 3,4,5 kl.
67. Žiobrys Alfredas, 5 kl.
68. Žiobrys Horstas, 5 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
32 mokiniai;
Mokytojai: I.Tamoš…. (2-3 kl.), V.Banevičiūtė(3-4 kl.), Norkienė Vitalija (4 kl.)

 

Pirmieji mokytojai:
Vabalų pradinė – …………………..
Mingės pradinė – …………………..
Stankiškių pradinė – ……………….
Ventės pradinė – ……………………
Kiškių pradinė – …………………….
Sakučių septynmetė – …………….

 

Pagrindinis ugdymas – 5-7 klasės:
43 mokiniai;
Auklėtojai: …………………………..

VII laida 1951-1958
1. Akilionytė Danutė, 2,3,4,5,6 kl.
2. Aciūtė Danutė, 6,7 kl.
3. Alšauskas Antanas, 1 kl.
4. Balčiūnas Vytautas, 4,5,6,7 kl.
5. Bergis Gerardas, 2,3 kl.
6. Briedis Antanas, 3,6 kl.
7. Cyrolis Fricas, 1,2,3,4 kl.
8. Čenkus Juozas, 6 kl.
9. Čėsna Antanas, 1,2,3 kl.
10. Čėsna Petras, 1 kl.
11. Čėsnaitė Jadzė, 1,2,3 kl.
12. Čėsnaitė Natalija, 1 kl.
13. Dreižas Jonas, 2 kl.
14. Eidukonis Algis, 3 kl.
15. Gedminas Rimantas, 1,2,3,4,5,6,7 kl.
16. Gedvila Algimantas, 1 kl.
17. Gricius Justinas, 1,2,3,4,5,6,7 kl.
18. Griciūtė Regina, 3,4,5,6,7 kl.
19. Gumuliauskaitė Birutė, 3,4 kl.
20. Jablonskis Petras, 1 kl.
21. Jonelaitis Petras, 7 kl.
22. Jurgaitytė Stasė, 1,2,3 kl.
23. Kalvytė Hilda, 4 kl.
24. Kalvytė Liorė, 2,3,4 kl.
25. Kalvytė Ona, 1 kl.
26. Kenytė Haneliora, 1 kl.
27. Kliučius Petras 4,5,6,7 kl.
28. Kontrimaitė Kazė, 6,7 kl.
29. Labrencas Zigfridas, 1 kl.
30. Lukoševičius Jurgis, 3 kl.
31. Mačerauskas Albertas, 1 kl.
32. Mikutytė Danutė, 6,7 kl.
33. Mikutis Vaclovas, 1 kl.
34. Mikužaitė Trautė, 1,2,3,4 kl.
35. Naujokaitė Erika, 2,3,4 kl.
36. Naujokas Zigfridas, 2,3,4 kl.
37. Piešininkas Gerardas, 2,3,4 kl.
38. Rėbžda Jonas, 3 kl.
39. Ruzgys Antanas, 3 kl.
40. Ruzgytė Jadzė, 4 kl.
41. Siurplys Vytautas, 2,3,4 kl.
42. Skiparytė Zita, 1,2,3,4 kl.
43. Sklasčius Gehardas, 6 kl.
44. Spečkauskas Andrius, 1 kl.
45. Strazdaitė Irma, 6,7 kl.
46. Šadagytė Kristina, 6,7 kl.
47. Šiaudvytis Klemas, 1 kl.
48. Urbonavičiūtė Emilija, 1,2,3,4 kl.
49. Vaičekauskaitė Elena, 6,7 kl.
50. Vaidyla Alfonsas, 1,2 kl.
51. Vaidyla Vaclovas, 1,2 kl.
52. Venckus Paulius, 6 kl.
53. Žukaitė Marytė, 6,7 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
42 mokiniai;

 

Mokytojai: Ona Kizelevičiūtė (1 kl.), I.Tamoš…. (1,2,3 kl.),  V.Banevičiūtė(2 kl.),  E.Petrauskienė (4 kl.)

 

Pirmieji mokytojai:
Vabalų pradinė – …………………..
Mingės pradinė – ………………….
Stankiškių pradinė – ……………..
Ventės pradinė – …………………..
Kiškių pradinė – …………………..
Sakučių septynmetė – …………..

 

Pagrindinis ugdymas – 5-7 klasės:
18 mokinių;
Auklėtojai: ………………………….

VIII laida 1952-1959
1. Alšauskas Antanas, 1,2 kl.
2. Balčiūnaitė Birutė, 4,5,6,7 kl.
3. Baranauskas Vygandas, 6 kl.
4. Balandis Antanas, 5 kl.
5. Cyrolis Fricas, 5,6,7 kl.
6. Čerkis Kazys, Juozo, 1 kl.
7. Čėsnaitė Natalija, 1 kl.
8. Čėsnaitė Zofija, 1,2,3,4 kl.
9. Gižas Verneris, 1,2,3,4,5 kl.
10. Jablonskis Petras, 1 kl.
11. Jankevičius Gediminas, 1,2 kl.
12. Jokubaitytė Sabina, 5 kl.
13. Jasaitis Ignas, 4 kl.
14. Jurgaitytė Stasė, 4 kl.
15. Kalfeldas Adolfas, 5 kl.
16. Kalvytė Liorė, 5 kl.
17. Kibirkštytė Birutė, 5,6,7 kl.
18. Kleinauskaitė Milda, 1,2 kl.
19. Klumbytė Brigita, 5 kl.
20. Krampaitė Erika, 5 kl.
21. Kriukis Jonas, 5,6,7 kl.
22. Kukulys Vilius, 5,6 kl.
23. Labrencas Zigfridas, 1,2 kl.
24. Lėperaitė Uršulė, 1 kl.
25. Mačėnas Algimantas, 5,6,7 kl.
26. Malcas Zenonas, 1,2 kl.
27. Mikalauskaitė Vida, 5 kl.
28. Mikužaitė Trautė, 4 kl.

29. Naujokas Zigfridas, 4 kl.
30. Norkus Petras, 6 kl.
31. Onytė Valtrautė, 5 kl.
32. Plėvė Verneris, 5 kl.
33. Piešininkas

Gehardas, 5 kl.
34. Rėbžda Jonas, 4 kl.
35. Rosas Petras, 1,2,3,4 kl.
36. Ruzgys Antanas, 4 kl.
37. Savickaitė Gailutė, 1,2 kl.
38. Skiparytė Zita, 4,5,6,7 kl.
39. Sklasčiūtė Ana, 5 kl.
40. Siurplys Vytautas, 4 kl.
41. Šadagys Erikas, 5 kl.
42. Šimkus Stasys, 5 kl.
43. Špečkauskas (Alfonsas) Andrius, 1,2 kl.
44. Tysas Diteris, 5 kl.
45. Tonikeris Diteris, 1,2 kl.
46. Ūbartaitė Aldona, 7 kl.
47. Vaičekauskaitė Elena, 7 kl.
48. Vaišvilaitė Aldona, 1,2,3,4,5,6,7 kl.
49. Venckus Erikas, 5,6,7 kl.
50. Venckus Paulius, 6,7 kl.
51. Vybernaitis Diteris, 5,6,7 kl.
52. Zurlytė Irena, 5 kl.
53. Žemgulys Vytautas, 1,2,3,4,5 kl.
54. Žemgulytė Stasė, 5,6,7 kl.
55. Žilaitis Petras, 1,2,3,4 kl.
56. Žiobrys Gehardas, 5 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
27 mokiniai;

 

Mokytoja S.Tamoš…………. (1 kl.), V.Banevičiūtė (2 kl.),
Vitalija Norkienė (2,4 kl.), Aldona Rav…. (4 kl.)

 

Pirmieji mokytojai:
Vabalų pradinė – …………………..
Mingės pradinė – …………………..
Stankiškių pradinė – ……………….
Ventės pradinė – ……………………
Kiškių pradinė – …………………….
Sakučių septynmetė – …………….

 

Pagrindinis ugdymas – 5-7 klasės:
34 mokiniai;

Auklėtojai: …………………………..

Kintų aštuonmetė mokykla:

I laida, 1953-1961
1. Ališauskas Antanas, 2 kl.
2. Berželionytė Gražina, 1,2,3,4 kl.
3. Baranauskaitė Danutė, 5 kl.
4. Brinkytė Erika, 5,6 kl.
5. Čiuladaitė Rūta, 7,8 kl.
6. Čerkytė Janina, 1 kl.
7. Čėsnaitė Natalija, 1,2,3 kl.
8. Engelynaitė Trautė, 5 kl.
9. Geryba Vaclovas, 1 kl.
10. Gerybaitė Stasė, 1,2,3,4,5 kl.
11. Gelžytė Rūta, 5 kl.
12. Gižas Verneris, 5,6,7 kl.
13. Grušpalkytė Erika, 1 kl.
14. Jašinskaitė Adrija, 1,2,5 kl.
15. Jokubaitytė Sabina, 5 kl.
16. Jasaitis Ignas, 4 kl.
17. Jurgaitytė Stasė, 4,5 kl.
18. Kalvytė Liorė, 5,6,7 kl.
19. Kendarytė Vida, 7 kl.
20. Klišauskaitė Irena, 8 kl.
21. Kokys Diteris, 5,6,7,8 kl.
22. Koverovaitė Marytė, 5 kl.
23. Krampaitė Erika, 5 kl.
24. Mačerauskas Jurginas, 1 kl.
25. Malcas Zenonas, 5 kl.
26. Martinaitytė Liuda, 7 kl.
27. Mikutis Vaclovas, 5,6,7 kl.
28. Mikutytė Genutė, 5,6,7,8 kl.
29. Parakininkas Jonas, 5 kl.
30. Plėvė Verneris, 5 kl.
31. Pucilauskas Algis, 4,5,6,7,8 kl.
32. Pulkauskas Petras, 8 kl.
33. Rėbžda Jonas, 4 kl.
34. Ruzgys Jonas, 1 kl.
35. Rūkštelė Leopoldas, 7,8 kl.
36. Siurplys Vytautas, 4,5 kl.
37. Siurplytė Janina, 1,2,3,4,5,6,7,8 kl.
38. Sklasčiūtė Anelyzė, 5 kl.
39. Šeriūnaitė Aldona, 1 kl.
40. Šidlauskaitė Irena, 1 kl.
41. Šimkus Rimas, 1 kl.
42. Šimkus Stasys, 5,6,7,8 kl.
43. Šlajus Alfonsas, 5 kl.
44. Špečkauskas Andrius, 4,5 kl.
45. Tonikeris Diteris, 4 kl.
46. Trumpiškis Stasys, 8 kl.
47. Ubartaitė Aldona, 8 kl.
48. Vaščyla Vincas, 4,5 kl.
49. Zurlytė Irena, 5 kl.
50. Žemgulys Jonas, 5 kl.
51. Žemgulytė Stasė, 8 kl.
52. Žilaitis Petras, 4,5,6 kl.
53. Žiobrys Gerchardas, 5,6,7,8 kl.
54. Žulpaitė Aldona, 5 kl.
55. Žvirblis Sigitas, 2,3 kl.

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
24 mokiniai;
Mokytojai: Norkienė Vitalija (1 kl.),
Petrauskienė E. (2 kl.)

II laida 1954-1962
1. Augustinaitė Irena, 6 kl.
2. Berželionytė Gražina, 5 kl.
3. Birtytė Sabina, 5 kl.
4. Birtytė Ziglinda, 5 kl.
5. Drapkinas Valentinas, 5 kl.
6. Dūda Antanas, 2,3 kl.
7. Eidukaitė Dana, 6 kl.
8. Engelynaitė Valtrautė, 5,6,7,8 kl.
9. Ežerskis Bronius, 7,8 kl.
10. Ežerskis Valius, 7 kl.
11. Gelžytė Rūta, 5 kl.
12. Geryba Vaclovas, 2 kl.
13. Gerybaitė Stasė, 5,6,7 kl.
14. Gricius Romualdas, 2,3,4,5,6,7 kl.
15. Jurgaitytė Zuzana, 2,3 kl.
16. Jutelis Alfredas, 5,6,7,8 kl.
17. Kliučius Jonas, 2,3,4 kl.
18. Kniečiūnas Algimantas, 8 kl.
19. Krampaitė Erika, 5 kl.
20. Kukštaitė Elena, 5,6 kl.
21. Lutinskas Kostas, 8 kl.
22. Mačerauskas Jurginas, 2 kl.
23. Malcas Zenonas, 5,6,7 kl.
24. Markšaitytė Helga, 5 kl.
25. Miškinytė Rita, 6,7 kl.
26. Parakininkas Jurgis, 5,6 kl.
27. Paulauskas Robertas, 2,3,4 kl.
28. Paulikas Algis, 8 kl.
29. Pleskytė Marytė, 5,6,7 kl.
30. Plėvė Verneris, 5 kl.
31. Pruckus Zigmas, 4 kl.
32. Ramanauskaitė Regina, 2,3,5,6,7,8 kl.
33. Rėbžda Jonas, 4 kl.
34. Rimkus Vaclovas, 5,6 kl.
35. Ruzgys Jonas, 2 kl.
36. Seržinskaitė Stanislova, 5 kl.
37. Stasiulis Vytautas, 6 kl.
38. Šiaudvytytė Elena, 2 kl.
39. Šidlauskaitė Irena, 5 kl.
40. Šimkus Rimas, 2 kl.
41. Šlajus Alfonsas, 5,6,7,8 kl.
42. Šlepaitė Zigrida, 6,7,8 kl.
43. Špečkauskas Apolinaras, 2,3 kl.
44. Šukys Antanas, 5,6,7 kl.
45. Šukytė Zofija, 2,5 kl.
46. Tankelevičius Jonas, 5,6,7 kl.
47. Tarailaitė Onutė, 5 kl.
48. Tonikeris Diteris, 5 kl.
49. Tonikeris Gintaras, 2,3,4 kl.
50. Urniežiūtė Elena, 2,3 kl.
51. Vaišvilaitė Irena, 2,4,5,6,7,8 kl.
52. Vaščyla Vincas, 5,6,7 kl.
53. Zakarytė Stefanija, 5 kl.
54. Žarkauskas Juozas, 2 kl.
55. Žemgulys Jonas, 5,6 kl.
56. Žiliūtė Irena, 7 kl.
57. Žiobrytė Kristina, 5,6,7,8 kl.
58. Žvirblytė Violeta, 2 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
20 mokinių;
Mokytojai: …………………………….
Vabalų pradinė – …………………..
Rugulių pradinė – ………………….
Mingės pradinė – …………………..
Stankiškių pradinė – ……………….
Ventės pradinė – ……………………
Kiškių pradinė – …………………….
Sakučių septynmetė – …………….

 

Pagrindinis ugdymas – 5-7 klasės:
42 mokiniai;
Auklėtoja M. Petrauskienė?

III laida 1955-1963
1. Berželionytė Gražina, 5,6 kl.
2. Briedis Kostas, 1,2 kl.
3. Bukučinskaitė Gražina, 6,7,8 kl.
4. Čenkutė Onutė, 5,6,7,8 kl.
5. Dūda Antanas, 3,4,5,6,7,8 kl.
6. Einiutė Lida, 8 kl.
7. Ežerskis Jonas, 6 kl.
8. Geryba Vaclovas, 2,3,4 kl.
9. Ilsevičius Valdemaras, 5 kl.
10. Jucikaitė Birutė, 2,3,4 kl.
11. Jurgaitytė Zuzana, 2,3,4,5,6,7 kl.
12. Kavaliauskas Tadas, 1 kl.
13. Kelpša Algirdas, 1,2,3,4 kl.
14. Kilaitis Jonas, 1,2,3,4,5,6,7,8 kl.
15. Lukočevičius Vaclovas, 5 kl.
16. Mačėnaitė Gramalytė Valė, 4,5 kl.
17. Mačerauskaitė Marijana, 1,2,3,4,
18. Mačerauskas Jurginas, 2,3 kl.
19. Markšaitytė Helga, 5 kl.
20. Maziliauskas Mečislovas, 5 kl.
21. Miklovaitė Rūta, 1 kl.
22. Mikužaitė Haneliorė (Ona), 1,2 kl.
23. Milkeraitytė Eglė, 4,5,6,7,8 kl.
24. Milkeraitytė Virginija, 4,5,6,7,8 kl.
25. Mineikytė Regina, 5 kl.
26. Miškinytė Gražina, 5,6 kl.
27. Parakininkas Jurgis, 6 kl.
28. Paulauskas Robertas, 4,5,6 kl.
29. Pruckus Zigmas, 4,5,6 kl.
30. Radišauskas Edmundas, 5,6,7 kl.
31. Rimkus Vaclovas, 6 kl.
32. Sadauskas Algis, 5,6,7 kl.
33. Sarapinas Aloyzas, 2,3 kl.
34. Seržinskaitė Stasė, 5 kl.
35. Siurplytė Justina, 1,2 kl.
36. Skiparytė Regina, 1,2,3,4,5 kl.
37. Smolenskas Vytautas, 6,7 kl.
38. Spečkauskaitė Salomėja (Birutė), 1,2,3,4 kl.
39. Spečkauskas Apolinaras, 3,4,5,6,7 kl.
40. Šermukšnis Antanas, 1,2 kl.
41. Šidlauskaitė Irena, 5,6,7,8 kl.
42. Šimkus Rimas, 2,3 kl.
43. Šimkutė Zonė, 5 kl.
44. Šneiderytė Janina, 1,2,3,4,5,6,7,8 kl.
45. Šukys Antanas, 7,8 kl.
46. Šukytė Zosė, 5,6 kl.
47. Švarcaitė Violeta, 6,7,8 kl.
48. Tarailaitė Onutė, 5,6,7,8 kl.
49. Tonikeris Diteris, 5 kl.
50. Tonikeris Gintaras, 2,3,4,5 kl.
51. Urniežius Petras, 1 kl.
52. Vaščyla Vincas, 7 kl.
53. Vitkauskaitė Nijolė, 5,6,7,8 kl.
54. Zakarytė Magdalena, 5,6 kl.
55. Zakarytė Stefanija, 5,6,7,8 kl.
56. Žarkauskas Juozas, 2,3,4 kl.
57. Žarnauskaitė Vanda, 5,6,7,8 kl.
58. Žemgulys Jonas, 6,7 kl.
59. Žiobrytė Elfryda, 5,6,7,8 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
28 mokiniai; Mokytojai: Petrauskienė E. (1 kl.)

 

Pirmieji mokytojai:
Vabalų pradinė – …………………..
Mingės pradinė – …………………..
Stankiškių pradinė – ……………….
Ventės pradinė – ……………………
Kiškių pradinė – …………………….
Sakučių septynmetė – …………….

 

Pagrindinis ugdymas – 5-8 klasės:
43 mokiniai;
Auklėtojai: Petrauskienė M. (5 kl.)

IV laida 1956-1964
1. Balsys Pranas, 4 kl.
2. Berželionytė Gražina, 6,7,8 kl.
3. Bėrancas Vytautas, 5 kl.
4. Birbalas Petras, 5 kl.
5. Birbalas Vaclovas, 5 kl.
6. Čiužas Jonas, 5,6,7,8 kl.
7. Dargis Vytautas, 1,2 kl.
8. Dūda Vidas, 1 kl.
9. Ežerskis Jonas, 6,7,8 kl.
10. Geryba Vaclovas, 4,5 kl.
11. Ilsevičius Voldemaras, 5,6 kl.
12. Jakutytė Nijolė, 4,5,6 kl.
13. Jonelaitis Bernardas, 1,2 kl.
14. Jurgaitis Kazys, 1,2 kl.
15. Kaunas Albertas, 5,6,7 kl.
16. Kavaliauskas Tadas, 1,2 kl.
17. Kavaliauskaitė Halina, 1 kl.
18. Kniečiūnaitė Aldona, 6 kl.
19. Kumpytė Nijolė, 1,2 kl.
20. Kelpša Algis, 4,5 kl.
21. Lukoševičius Vaclovas, 5 kl.
22. Lusaitė Marytė, 1 kl.
23. Liudžius Jonas, 1,2,3,4 kl.
24. Macaitė Marytė, 5,6,7,8 kl.
25. Mačerauskas Arvydas, 1,2 kl.
26. Mačėnaitė Valė, 5,8 kl.
27. Mačiuitytė Birutė, 6,7,8 kl.
28. Maziliauskas Mečys, 5,6,7 kl.
29. Mikožaitė Ona, 2 kl.
30. Mikutis Juozas, 6 kl.
31. Naginevičiūtė Ona, 5,6,7,8 kl.
32. Parakininkaitė Ona, 5 kl.
33. Paulauskaitė Virginija, 4,5,6,7,8 kl.
34. Paulauskas Robertas, 6,7,8 kl.
35. Pruckus Vidmantas, 4,5,6,7 kl.
36. Pruckutė Zina, 2 kl.
37. Sartūnas Uvis (Huva), 1,2,3,4 kl.
38. Sklastys Verneris, 5 kl.
39. Skiparis Sigitas, 1,2 kl.
40. Skiparytė Regina, 5,6,7,8 kl.
41. Smirnovaitė Irena, 1 kl.
42. Smolenskas Vytautas, 7 kl.
43. Surplytė Justina, 1,2,3,4,5 kl.
44. Šabaniauskas Ričardas, 5,6,7,8 kl.
45. Šerkus Bruno, 5 kl.
46. Šermukšnis Antanas, 2 kl.
47. Šiaulytytė Stasė, 5,6,7,8 kl.
48. Šimkus Kęstutis, 1 kl.
49. Šimkus Rimas, 4 kl.
50. Šimkutė Angėlė, 1 kl.
51. Šimkutė Zonė, 5,6 kl.
52. Špečkauskaitė Salomėja, 4,5,6,7,8 kl.
53. Špečkauskas Apolinaras, 7,8 kl.
54. Špiliauskas Pranas, 1,2 kl.
55. Šukys Modestas, 5,6 kl.
56. Šukytė Zosė, 6 kl.
57. Tonikeris Diteris, 5 kl.
58. Tonikeris Gintaras, 5 kl.
59. Venckutė Genė, 5,6,7,8 kl.
60. Žarkauskas Juozas, 4,5 kl.
61. Žukaitė Elena, 1 kl.
62. Žvirblytė Danutė, 1,2,3,4,5,6,7 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
31 mokinys; Mokytojai: V.Naus…, ………………………..

 

Pirmieji mokytojai:
Vabalų pradinė – …………………..
Mingės pradinė – …………………..
Stankiškių pradinė – ……………….
Ventės pradinė – ……………………
Kiškių pradinė – …………………….
Sakučių septynmetė – …………….

 

Pagrindinis ugdymas – 5-8 klasės:
40 mokinių;
Auklėtojai: ………………………………..

V laida 1957-1965
1. Aleknavičius Algirdas, 1,2,3,4,5,6,7,8 kl.
2. Andziulis Mindaugas, 8 kl.
3. Andriulis Alfonsas, 5,6 kl.
4. Balsys Pranas, 4,5 kl.
5. Balsytė Birutė, 3,4 kl.
6. Banys Juozas, 8 kl.
7. Bartusevičiūtė Benedikta, 1 kl.
8. Barkaitytė Dagmara, 6,7,8 kl.
9. Barsteikaitė Ksavera, 4,5,6,7,8 kl.
10. Bertulis Vytautas, 1,2 kl.
11. Bėrancas Vytautas, 5 kl
12. Berželionytė Aldona, 2 kl.
13. Birbalas Petras, 5 kl.
14. Birbalas Vaclovas, 5 kl.
15. Barsteika Silvestras, 4,5 kl.
16. Bytautas Steponas, 6,7,8 kl.
17. Banys Juozas, 7,8 kl.
18. Budrikaitė Izabelė, 4,5,8 kl.
19. Bukauskaitė Ona, 8 kl.
20. Čenkus Stasys, 5,6,7,8 kl.
21. Dargis Vytautas, 4,5,6,7,8 kl.
22. Dylertas Valius, 5,6,7,8 kl.
23. Dūda Vidmantas, 1,2,3,5 kl.
24. Einius Simas, 6 kl.
25. Gižaitė Gerlinda, 1,2,3 kl.
26. Geryba Vaclovas, 5,6 kl.
27. Gerulytė Valtrautė, 5 kl.
28. Gervelytė Roma, 7 kl.
29. Jurgaitis Kazys, 2 kl.
30. Kavaliauskaitė Kalina, 1 kl.
31. Kalvis Jonas, 5,6,7,8 kl.
32. Kelpša Algis, 5,6,7,8 kl.
33. Kilaitytė Regina, 1,2,3 kl.
34. Klumbys Petras, 5,6,7,8 kl.
35. Kraučenka Edmundas, 8 kl.
36. Lusaitė Marytė, 1 kl.
37. Lusas Jonas, 1 kl.
38. Liaušaitė Valė, 5,6,7,8 kl.
39. Liudžius Jonas, 4,5,6,7,8 kl.
40. Lukoševičius Vaclovas, 5 kl.
41. Lukoševičius Vytautas, 5,6 kl.
42. Lukošius Virginijus, 3,4 kl.
43. Lutinskaitė Virginija, 5,6,7,8 kl.
44. Macas Petras, 5,6 kl. A
45. Mačėnas Petras, 2,3,4,5,6,7,8 kl.
46. Majutė Zosė, 2,3 kl.
47. Malcaitė Nijolė, 6 kl.
48. Maziliauskaitė Valė, 5,6,7,8 kl.
49. Maziliauskas Mečislovas, 7,8 kl.
50. Mikulčikas Lionginas, 6 kl.
51. Miškinis Vilius, 3,4 kl.
52. Mikutis Juozas, 6,7 kl.
53. Mikutytė Marytė, 5,6,7,8 kl.
54. Norkus Vytautas, 1 kl.
55. Patlabaitė Zosė, 5 kl.
56. Parakininkaitė Justina, 5,6,7,8 kl.
57. Petrikas Vidmantas, 2,3,4,5,6,7,8 kl.
58. Petrošiūtė Salomėja, 4 kl.
59. Pruckutė Zina, 2,3 kl.
60. Rūkštelytė Albina, 5,6,7,8 kl.
61. Rūkštelytė Vladzė, 5,6,7,8 kl.
62. Rumšaitė Aldona, 8 kl.
63. Rupainytė Regina, 5,6 kl.
64. Sartūnas Uvis, 4 kl.
65. Selenytė Bronė, 6,7,8 kl.
66. Skiparis Sigitas, 2,3,4 kl.
67. Sklastys Verneris, 5,6 kl.
68. Stančiūtė Gerlinda, 1 kl.
69. Staukaitis Česlovas, 5 kl.
70. Sudmantaitė Janina, 8 kl.
71. Surplys Antanas, 1,2 kl.
72. Surplytė Justina, 5,6,7,8 kl.
73. Svetikas Alfredas, 3,4 kl.
74. Šermukšnis Antanas, 3,4 kl.
75. Šerkus Bruno, 5 kl.
76. Šimonis Liudas, 1,2,3 kl.
77. Šimkutė Angelė, 1,2 kl.
78. Šimkus Kęstutis, 1 kl.
79. Šimkus Rimas, 4,5 kl.
80. Špiliauskas Pranas, 3 kl.
81. Šukys Modestas, 6,8 kl.
82. Tankelevičius Kęstutis, 5,6,7,8 kl.
83. Ukrinas Kęstutis, 1,2,3 kl.
84. Urbonaitė Dorė, 1 kl.
85. Vaidaugaitė Regina, 8 kl.
86. Vaišvila Edmundas, 1,2,3,4,5,6,7,8 kl.
87. Vaitkus Zigmas, 1,2,3 kl.
88. Žarkauskas Juozas, 5,6 kl.
89. Žukaitė Elena, 1,2,3,4,5,6,7,8 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
42 mokiniai; Mokytojas ………………………………….

 

Pirmieji mokytojai:
Vabalų pradinė – ………………………
Rugulių pradinė – …………………….
Mingės pradinė – …………………….
Stankiškių pradinė – ………………..
Ventės pradinė – …………………….
Kiškių pradinė – ……………………..
Sakučių septynmetė – ……………..

 

Pagrindinis ugdymas – 5-8 klasės:
5-6 klasės:
A klasė – 24 mokiniai, auklėtojas …………………….
B klasė – 19 mokinių, auklėtojas …………………….
7-8 klasės: 37 mokiniai, auklėtojas ……………………….

VI laida 1958-1966
1. Antanaitytė Regina, 8 kl.
2. Balsytė Birutė, 4,5 kl.
3. Barsteika Silvestras, 5 kl.
4. Bertulis Vytas, 2 kl.
5. Berželionytė Aldona, 5,6,7,8 kl.
6. Bėrancas Vytautas, 5 kl.
7. Budrikaitė Izabelė, 5,6 kl.
8. Budrikas Stasys, 3 kl.
9. Bukučinskaitė Irena, 5 kl.
10. Čenkutė Bronė, 5,6 kl.
11. Čenkutė Marytė, 7,8 kl.
12. Dargytė Danutė, 2 kl.
13. Dargytė Janina, 5,6,7,8 kl.
14. Dylertas Petras, 5,6,7,8 kl.
15. Dūda Vidmantas, 5,6,7,8 kl.
16. Grigalytė Regina, 2 kl.
17. Jakutis Antanas, 2 kl.
18. Jakutis Vytautas, 3,4 kl.
19. Jurgaitis Kazys, 2,3 kl.
20. Jutka Alvydas, 2 kl.
21. Kašėta Stasys, 5,6,7,8 kl.
22. Kilaitytė Regina, 3,4,5,6,7,8 kl.
23. Kinderis Mečys, 4 kl.
24. Kniečiūnaitė Irena, 4 kl.
25. Kriukytė Marytė, 3,4 kl.
26. Lukoševičius Vytautas, 6,7,8 kl.
27. Lusas Jonas, 2 kl.
28. Macas Petras, 6,7,8 kl.
29. Majutė Zosė, 3,4,5 kl.
30. Martinonytė Julė, 6,7,8 kl.
31. Martinonytė Vilija, 6,7,8 kl.
32. Matuizaitė Janina, 5,6,7,8 kl.
33. Mikutytė Stasė, 5,6,7,8 kl.
34. Nausėda Petras, 5,6,7,8 kl.
35. Noras Alvydas, 2,3,4,5,6,7,8 kl.
36. Noreika Jonas, 2 kl.
37. Pužas Leonas, 7 kl.
38. Ralys Eugenijus, 3,4,5,6 kl.
39. Rauktys Alfonsas, 5,6,7,8 kl.
40. Rauktytė Aldona, 5,6,7,8 kl.
41. Ritinytė Birutė, 5,6,7,8 kl.
42. Rupainytė Remigija, 6,7 kl.
43. Sartūnas Uvis, 4,5,6,7,8 kl.
44. Skiparis Sigitas, 4,5,6,7,8 kl.
45. Surplys Antanas, 2,5,6,7,8 kl.
46. Svetikas Alfredas, 4,5,6,7 kl.
47. Šaulytė Aldona, 8 kl.
48. Šerkus Bronius, 6 kl.
49. Šermukšnis Antanas, 4,5,6 kl.
50. Šiaudvytytė Ona, 7,8 kl.
51. Šidlauskas Kostas, 5,6,7,8 kl.
52. Šimkutė Angelė, 2 kl.
53. Šimonis Liudas, 3,4 kl.
54. Širmulytė Irena, 2,3,4,5,6,7,8 kl.
55. Širmulytė Zosė, 5,6,7,8 kl.
56. Špiliauskas Pranas, 3,4,5,6,7,8 kl.
57. Tarailaitė Elena, 5,6,7,8 kl.
58. Tautvydas Justinas, 3 kl.
59. Ukrinas Kęstutis, 3,4,5,6,7,8 kl.
60. Uksas Petras, 5,6,7,8 kl.
61. Vaitkus Zigmas, 3,4,5,6,7,8 kl.
62. Visagorskytė Verutė, 5,6,7,8 kl.
63. Zakaris Kazys, 5,6,7,8 kl.
64. Zakarytė Marytė, 5,6,7,8 kl.

 

Pradinis ugdymas – 1-4 klasės:
30 mokinių;

Mokytoja ………………………………….

 

Pirmieji mokytojai:
Vabalų pradinė – ………………………
Rugulių pradinė – …………………….
Mingės pradinė – …………………….
Stankiškės pradinė – ………………..
Ventės pradinė – …………………….
Kiškių pradinė – ……………………..
Sakučių septynmetė – ……………..

 

Pagrindinis ugdymas – 5-8 klasės:
48 mokiniai;

Auklėtojai: ………………………………..

Kintų vidurinės mokyklos abiturientų laidos

I – laida 1969/1970 m. m.

1.    Bimbiris Antanas

2.    Dylertaitė Teresė

3.    Ežerinskas Juozas

4.    Ežerskytė Severa

5.    Judžentytė Regina

6.    Jucys Alvydas

7.    Kelpšaitė Romalda

8.    Miklovytė Žibutė

9.  Retenytė Birutė
10. Svetikaitė Nijolė
11. Šerpetauskaitė Danutė
12. Šerniūtė Danutė – Bronė
13. Škadauskaitė Dalia
14. Žarnauskas Algirdas
15. Šaulytė Alma
16 Tankelevičiūtė Ona

Klasės vadovas: Petras Kančius

II – laida 1970/1971 m. m.

1.    Aleknavičiūtė Danguolė

2.    Bartusevičius Vytautas

3.    Dylertaitė Vanda

4.    Griciutė Zita

5.    Kinderis Vincas

6.    Lapinskaitė Valerija – Milda

7. Noraitė Vilma
8. Riaukaitė Birutė
9. Valinčius Edmundas
10. Vitkauskas Algimantas
11. Zakarytė Jadvyga
12. Žilvitytė Sigita

 Klasės vadovė: Cezara Rūkštelienė

IV–oji laida 1972/1973
1. Majutė Angelė
2. Jarošiūtė Aldona
3. Pielikytė Gražina
4. Mockutė Zita
5. Norkutė Regina
6. Tamkevičius Antanas
7. Griciutė Irena
8. Andriuškaitė Irena
9. Cirtautaitė Veronika
10. Rukštelytė Genovaitė
11. Spūdytė Ona – Virginija
12. Dylertaitė Kristina
13. Janušauskas Vaclovas
14. Gudišauskas Mindaugas
15. Pielikis Albinas

Klasės vadovė: Zita Kaminskienė

IV–oji laida 1972/1973
1. Majutė Angelė
2. Jarošiūtė Aldona
3. Pielikytė Gražina
4. Mockutė Zita
5. Norkutė Regina
6. Tamkevičius Antanas
7. Griciutė Irena
8. Andriuškaitė Irena
9. Cirtautaitė Veronika
10. Rukštelytė Genovaitė
11. Spūdytė Ona – Virginija
12. Dylertaitė Kristina
13. Janušauskas Vaclovas
14. Gudišauskas Mindaugas
15. Pielikis Albinas

Klasės vadovė: Zita Kaminskienė

V–oji laida 1973/1974
1. Budginaitė Eugenija
2. Būdvytis Stasys
3. Česnys Algis
4. Dūda Rimas
5. Kairaitis Petras
6. Kalvis Stepas
7. Kilaitytė Liudvika
8. Lapinskas Vytautas
9. Liutkutė Aldona
10. Noraitė Rima
12. Pečiūra Antanas
13. Petkevičiutė Irena
14. Proškinaitė Irena
15. Seržinskaitė Elena
16. Stulginskytė Danutė
17. Stančiūtė Virginija
18. Šlepavičiūtė Aldona
19. Zaranka Vladimiras
20. Žukas Jonas

Klasės vadovė: Stanišauskienė Laima (Jankauskienė)

VI–oji laida 1974/1975
1. Andrijauskaitė Milda
2. Bukantytė Kristina
3. Budvytis Vytautas
4. Čenkaitė Janina
5. Česnauskas Romualdas
6. Česnulevičiūtė Dana
7. Freitagaitė Regina
8. Gedaitis Gerardas
9. Gudovaitė Kazimiera
10. Jasaitytė Laima
11. Jokubauskaitė Irena
12. Kaktaitė Elena
13. Kalpavičiūtė Valė
14. Kalvelytė Valtrautė
15. Kriaučenkaitė Nijolė
16. Lukauskaitė Danutė
17. Mikužaitis Endrius
18. Navardauskaitė Irena
19. Norkus Kęstutis
20. Rumšaitė Juzefa
21. Sideravičius Rimas
22. Spūdytė Dana
23. Stalmokas Laisvūnas
24. Šiaudvytytė Danutė
25. Tankelevičiūtė Aldona
26. Tilmontaitė Nijolė
27. Trumpiškytė Valerija
28. Venckutė Genovaitė
29. Vendelytė Gizela
30. Zakarytė Leonora
31. Žilvitytė Konstancija

Klasės vadovas: Zumeris Romas

VII–oji laida 1975/1976
1. Trimailova Elena
2. Sabaliauskaitė Nijolė
3. Kalvis  Antanas
4. Lotužis Algimantas
5. Andrijauskas Česlovas
6. Norvilaitė Zita
7. Alionytė Rita
8. Šukytė Christel
9. Česnytė Irena
10. Rukštelė Jonas
11. Macas Antanas
12. Čenkutė Elena
13. Mieliulytė Danguolė
14. Ramanauskaitė Elena
15. Visagorskis Pranas
16. Ašmonaitė Kristina
17. Griciutė Regina
18. Jončaitė Regina
19. Ežerskytė Zita
20. Mikutytė Regina
21. Rangaitė Rūta
22. Jucytė Stefanija
23. Brokorius Jonas
24. Venckus Juozas
25. Dylertas Kęstutis
26. Gintalaitė Regina
27. Tamošaitytė Nijolė
28. Bielskytė Ona
29. Seržinskaitė Adilė
30. Ukrinaitė Violeta
31. Leščiauskaitė Elena
32. Špečkauskaitė Palmira

Klasės vadovė: Cezara Rūkštelienė

VIII–oji laida 1976/1977. A klasė
1. Barkaitytė Helga
2. Baublytė Bronė
3. Čepaitis Algimantas
4. Česnakauskaitė Ona
5. Dirgėlas Algirdas
6. Grikšas Vladas
7. Jankauskaitė Veronika
8. Jankauskis Romualdas
9. Nausėdaitė Vanda
10. Pielikytė Grasilda – Elena
11. Poška Kazys
12. Pupšys Rimvydas
13. Rimkus Kęstutis
14. Seržinskaitė Marija
15. Skurdelytė Nijolė
16. Subačius Romaldas
17. Šedbaraitė Kristina
18. Vadeika Alvydas
19. Surplys Juozas

Klasės vadovė: Regina Grigalytė (Liutkienė-Gumuliauskienė)

VIII–oji laida 1976/1977. B klasė
1. Bendikaitė Irena
2. Cibauskas Antanas
3. Čyžiūtė Aldona
4. Judžentis Gediminas
5. Kaunaitė Danguolė
6. Kilaitytė Irena
7. Lukošiūnaitė Nijolė
8. Mačernytė Violeta
9. Matusevičiūtė Dalia
10. Mardasas Mindaugas
11. Pielikytė Birutė
12. Plaščinskas Povilas
13. Spūdytė Birutė
14. Staigirdaitė Virginija
15. Špancieriūtė Danguolė
16. Tautkutė Regina
17. Urbonaitė Nijolė
18. Venckutė Danutė

Klasės vadovė: Marytė Jonušienė

IX–oji laida 1977/1978. A klasė
1. Brokoriūtė Ramutė
2. Bucholcas Algis
3. Čiužaitė Virginija
4. Dovidauskas Gediminas
5. Gintalaitė Rita
6. Idzelis Petras
7. Juknaitė Kazytė
8. Jončaitė Irena
9. Merkelytė Gražina
10. Mikutis Vytas
11. Plonytė Danutė
12. Puškorževičiūtė Danutė
13. Nausėdaitė Vida
14. Nausėda Donatas
15. Racevičius Eugenijus
16. Šaulytė Vanda
17. Šlepavičiūtė Onutė

Klasės vadovas: A. Kaminskas

IX–oji laida 1977/1978. B klasė
1. Andriulaitė Lionė
2. Bočkutė Birutė
3. Bučinskas Laimonas
4. Čenkutė Onutė
5. Golubovaitė Rūta
6. Grušpalkytė Urzula
7. Jokubauskas Albertas
8. Klemaitė Danutė
9. Kinčius Rimas
10. Liutkus Vytas
12. Martinkutė Albina
13. Matuizaitė Virginija
14. Pielikytė Eleonora
15. Pupšytė Laima
16. Vitkauskas Romas
17. Rumšaitė Bronė
18. Dargytė Zita
19. Mieliulis Kęstas

Klasės vadovas: Gediminas Kuncaitis

X–oji laida 1978/1979. A klasė
1. Baupkutė Marija
2. Būdvytis Regimantas
3. Čenkutė Ramutė
4. Česnakauskas Domas
5. Endrutytė Nijolė
6. Gudovaitė Ingerit
7. Jakaitytė Trautė
8. Lukoševičiūtė Marytė
9. Matusevičiūtė Audronė
10. Norvilaitė Jadvyga
11. Rimkutė Nijolė
12. Pliušytė Marina – Sonja
13. Spūdytė Vitalija
14. Šimkutė Virginija
15. Šerpytytė Laima
16. Ufertas Jonas
17. Vilkytė Danutė
18. Skurdelytė Laima

Klasės vadovė: Stasė Černiūtė

X–oji laida 1978/1979. B klasė
1. Andriuškaitė Danutė
2. Baliūnaitė Birutė
3. Daugėlaitė Nijolė
4. Freitagaitė Ona
5. Gerolaitytė Virginija
6. Ežerskis Vytautas
7. Jončas Romualdas
8. Juciūtė Elytė
9. Juknius Steponas
10. Macaitė Danutė
11. Navardauskaitė Laima
12. Pečiūraitė Ona
13. Patlaba Romas
14. Radišauskaitė Irena
15. Rupainis Gediminas
16. Šarlauskaitė Aldona
17. Urmonaitė Alma
18. Žilvitytė Viktorija
19. Grikšas Zigmas
20. Pielikytė Janina
21. Paulavičius Sigitas
22. Vindžigelskytė Vitalija

Klasės vadovas: Romas Zumeris

XI–oji laida 1979/1980. A klasė
1. Brokoriutė Asta
2. Česnakauskaitė Julija
3. Domarkaitė Jūratė
4. Gečaitė Genovaitė
5. Grikšaitė Nijolė
6. Jarošius Vladas
7. Kalvelytė Kristina
8. Kumutaitytė Regina
9. Macas Rimantas
10. Norbutas Vytautas – Juozas
11. Papievytė Laima
12. Ragelskytė Danutė
13. Rudmokaitė Renata
14. Staigirdaitė Ramutė
15. Šiaulys Rimantas
16. Valukonytė Vitalija
17. Nasėtkaitė Ramutė
18. Venckutė Laimutė
19. Žeglaitis Virginijus

Klasės vadovė: Paulikaitė Nijolė 

XI–oji laida 1979/1980. B klasė
1. Andrijauskaitė  Zina
2. Bendikaitė Nijolė
3. Budginaitė Regina
4. Čenkus Gediminas
5. Čenkutė Virginija
6. Černiauskaitė Julytė
7. Česnulevičiūtė Rasa
8. Čiužas Vidas
9. Dovydauskaitė Virginija
10. Erciūtė Violeta
11. Gečas Zenonas
12. Gerolaitytė Janina
13. Jukniūtė Danutė
14. Jurjonaitė Nijolė
15. Kiminiūtė  Audra
16. Sabaliauskaitė Dalia
17. Trečiokas Alfredas
18. Valinčiūtė Laimutė

Klasės vadovas: Algimantas Dūda

XII–oji laida 1980/1981
1. Andrijauskas Kęstutis
2. Andriuška Stasys
3. Barauskaitė Vilija
4. Bučinskas Arūnas
5. Einikytė Nijolė
6. Ežerskytė Jadvyga
7. Jasas Viktoras
8. Jokšaitė Veronika
9. Jukniutė Kristina
10. Krizonis Antanas
11. Kucinaitė Vitalija
12. Kuliešaitė Birutė
13. Liutkutė Regina
14. Mačėnas Alfonsas
15. Matuškaitė Dalia
16. Mencaitė Renata
17. Pauparis Zigmas
18. Petravičius Olegas
19. Poškaitė Zita
20. Rimkus Eligijus
21. Spūdytė Laima
22. Spūdys Rimas
23. Šermukšnytė Daiva
24. Tulickaitė Rita
25. Vasiliauskaitė Audra
26. Venckutė Elytė
27. Tamošaitis Remigijus

Klasės vadovė: Ona Jackūnienė

XIII–oji laida 1981/1982. A klasė
1. Bakšytė Virginija
2. Dargytė Vida
3. Erciūtė Danguolė
4. Gintalas Rimantas
5. Jakaitė Vida
6. Jončas Virgilijus
7. Jurjonas Rimas
8. Justaitė Daiva
9. Kukštaitė Lilijana
10. Kulbokaitė Ramutė
11. Papievis Stanislovas
12. Paulavičiūtė Violeta
13. Rimkutė Audronė
14. Rimkus Rimantas
15. Rimšaitė Irena
16. Sukackaitė Aurelija
17. Šarlauskaitė Dalia
18. Šimelytė Vilija
19. Šlajus Sigitas
20. Taroza Skirmantas
21. Vindžigelskytė Janina
22. Žarkauskaitė Danguolė

Klasės vadovė: Aldona Dūdienė

XIII–oji laida 1981/1982. B klasė
1. Baliūnas Petras
2. Balvočiūtė Dalia
3. Bazaras Audrius
4. Bendikaitė Adelė
5. Budrikaitė Regina
6. Cyrulytė Ingrida
7. Drungėlaitė Marytė
8. Gintalaitė Elena
9. Juciutė Modesta
10. Lengvinaitė Irena
11. Mieliulytė Neringa
12. Mišeikytė Birutė
13. Rumšas Arūnas
14. Stankus Virginijus
15. Šermukšnytė Lina
16. Španceriutė Lilija
17. Urbonaitė Rūta
18. Zuzas Alfredas

Klasės vadovė: Eleonora Trinkūnaitė – Miknienė

XIV–oji laida 1982/1983
1. Andrijauskas Gintaras
2. Adriuškaitė Laimutė
3. Balvočiūtė Danutė
4. Bračkutė Ona
5. Butkutė Dalia
6. Čiunkaitė Jūratė
7. Gerolaitytė Bronė
8. Girdzijauskas Romas
9. Jakas Remigijus
10. Jonikaitytė Virginija
11. Jonušis Vygaudas
12. Judžentytė Audronė
13. Martinkutė Bronė
14. Lygutas Andrius
15. Mačernytė Asta
16. Mikalauskas Gintaras – Dianas
17. Navardauskas Vygaudas
18. Pacevičius Gintaras
19. Stankus Remigijus
20. Petravičiutė Viktorija
21. Rimkus Algis
22. Rimšaitė Rima
23. Rumskaitė Asta
24. Sakauskas Raimondas
25. Sudeikytė Elena
26. Šimelytė Rasa
27. Šimkutė Virginija
28. Vaškytė Irena
29. Škadauskas Romas
30. Vindžigelskytė Regina

 Klasės vadovė: Regina Liutkienė – Gumuliauskienė

XV–oji laida 1983/1984
1. Burzdžiūtė Daiva
2. Baliūnaitė Marytė
3. Daukšaitė Rasa
4. Gedaitytė Margarita – Elena
5. Genytė Danguolė
6. Jakaitė Vida
7. Jončas Arūnas
8. Jurjonaitė Rita
9. Kaunaitė Ada
10. Kirsnauskas Arūnas
11. Kuliešius Eugenijus
12. Lazickaitė Vida
13. Paulavičiūtė Danutė
14. Rimkus Egidijus
15. Subačiūtė Asta
16. Šaulytė Laima
17. Šukys Aleksandras
18. Ufertas Alvydas
19. Ukrinas Saulius
20. Valentaitė Danutė
21. Čenkus Kęstutis

Klasės vadovė: Cezara Rūkštelienė

XVI–oji laida 1984/1985. A klasė
1. Andrijauskaitė Daiva
2. Barauskas Darius
3. Butkus Romualdas
4. Būdvytis Virginijus
5. Cyrulytė Asta
6. Jokšytė Romanda
7. Dūdaitė Živilė
8. Lygutas Rimvydas
9. Mieliulis Raimondas
10. Patlabaitė Renata
11. Rimkus Genadijus
12. Rimkus Gediminas
13. Rimšaitė Vida
14. Spūdys Rimantas
15. Stašinskaitė Dalia
16. Šarkutė Laima – Virginija
17. Užkuraitytė Reda
18. Valiukevičiutė Zita
19. Vaščilaitė Regina
20. Šarlauskaitė Alma

Klasės vadovė: Marytė Jonušienė

XVI–oji laida 1984/1985. B klasė
1. Bacevičiutė Laureta
2. Budrikaitė Alma
3. Čekaitis Arvydas
4. Domarkas Antanas
5. Dvaržeckytė Jūratė
6. Gintalas Kęstutis
7. Jasaitytė Sigita
8. Jokulis Vidmantas
9. Krizonis Vytautas
10. Kumutaitytė Monika
11. Lukošiūnaitė Ilona
12. Merkelytė Reda
13. Pranauskaitė Nijolė
14. Urbonas Feliksas
15. Valukonis Antanas
16. Valukonis Gintautas
17. Venckus Virginijus
18. Žymantas Arūnas
19. Nastys Rolandas

Klasės vadovė: Elena Lučinskienė

XVII–oji laida 1985/1986
1. Bučinskas  Gediminas
2. Budrikaitė Daiva
3. Daugėlaitė Lina
4. Einikis Virginijus
5. Juknius Gediminas
6. Navardauskas Robertas
7. Mačėnaitė Audronė
8. Ragelskytė Reda
9. Rimkutė Laima
10. Rimkutė Rima
11. Šerpytytė Audronė
12. Urbonaitė Laima
13. Šėgžda Arūnas
14. Sudeikytė Laima
15. Zurlytė Daiva
16. Zuzaitė Angelika

Klasės vadovė: Nijolė Sodonienė

XVIII–oji laida 1986/1987. A klasė
1. Bairašauskaitė Elmira
2. Cyrolytė Ligita
3. Černova Svetlana
4. Domarkaitė Eleonora
5. Ežerskytė Jovita
6. Jakas Kęstas
7. Jonušytė Daiva
8. Kalvis Dženetas
9. Mikutis Gediminas
10. Mockutė Meilutė
11. Pranauskas Saulius
12. Račkūnaitė Aušra
13. Rimkutė Violeta
14. Sadauskas Remigijus
15. Španceriūtė Sandra
16. Vasiliauskaitė Rasa
17. Vindžigelskytė Stasė

Klasės vadovė: Ona Ališauskienė

XVIII–oji laida 1986/1987. B klasė
1. Arnašiūtė Alma
2. Butkutė Daiva
3. Dvaržeckytė Loreta
4. Kolyčius Gediminas
5. Liekytė Lina
6. Mencas Alfredas
7. Mišinskas Gintaras
8. Mišinskas Kęstas
9. Papievis Klaidas
10. Papievytė Danguolė
11. Šimkutė Laima
12. Šlajūtė Regina
13. Valentaitė Dangyra
14. Vaškytė Renata
15. Zakaras Egidijus

 Klasės vadovė: Elena Lučinskienė

XIX–oji laida 1987/1988
1. Adomaitytė Aušra
2. Ataitė Daiva
3. Barauskaitė Lina
4. Beniušytė Asta
5. Būdvydaitė Vilma
6. Ežerskytė Lina
7. Juciūtė Neda
8. Daugėlaitė Ilona
9. Gedrimaitė Jūratė
10. Jonauskytė Daiva
11. Juknius Leonas
12. Kairaitytė Danguolė
13. Kriauzaitė Svajonė
14. Kumutaitytė Elytė
15. Navardauskas Audrius
16. Matusevičiūtė Rita
17. Pielikytė Jūratė
18. Papievytė Jolanta
19. Šadagys Erich
20. Šlajūtė Vaida
21. Kelpšaitė Linutė

Klasės vadovas: Pranas Viršilas

XX–oji laida 1988/1989
1. Adomaitytė Daiva
2. Beniušytė Rasa
3. Butkus Arūnas
4. Būdvytis Gintautas
5. Būdvytis Rolandas
6. Būdvytytė Odeta
7. Cyrolis Marius
8. Einikytė Roma
9. Endriutytė Alanta
10. Fridrikas Gintaras
11. Genytė Dalia
12. Griciūtė Daiva
13. Juknytė Rima
14. Jurkšaitytė Gitana
15. Kaktaitė Sonata
16. Kuršaitis Jonas
17. Makaraitė Lina
18. Matevičius Vygantas
19. Mikutytė Dalia
20. Nastys Vidas
21. Nausėdaitė Vilma
22. Spūdytė Reda
23. Staponas Giedrius
24. Ubartaitė Asta
25. Urbonas Alfonsas
26. Vaščilaitė Inga
27. Vindžigelskytė Lilija
28. Zakaraitė Odeta

Klasės vadovė: Diana Bairašauskienė

XXI–oji laida 1989/1990
1. Dambrauskas Dainius
2. Danilevičiūtė Danutė
3. Eidukonytė Asta
4. Gelumbickaitė Džerenija
5. Grigaitė Kristina
6. Kalvelytė Asta
7. Mardasas Almutis
8. Martinonis Sigitas
9. Sklasčiūtė Ritana
10. Sklašius Ramūnas
11. Spūdytė Daiva
12. Stančiūtė Jūratė
13. Surplys Petras
14. Tarozaitė Ilona
15. Toleikis Algis
16. Vaščila Česlovas

Klasės vadovas: Algimantas Dūda

XXII–oji laida 1990/1991
1. Ališauskaitė Vilma
2. Arnašiūtė Nijolė
3. Balandis Gediminas
4. Cyrulis Henrikas
5. Dūda Mindaugas
6. Karpauskaitė Zofija
7. Kinderytė Odeta
8. Knapkis Rolandas
9. Kuzaitė Diana
10. Liekytė Ramutė
11. Makaras Laimonas
12. Mardasaitė Levutė
13. Neviera Nerius
14. Pričinaitė Kristina
15. Rauktytė Loreta
16. Rimkutė Lina
17. Sadauskaitė Renata
18. Staponaitė Neringa
19. Šimonytė Lilija
20. Vindžigelskytė Lina
21. Vindžigelskytė Loreta
22. Žarkauskaitė Diana

Klasės vadovė: Sigita Žilinskienė

XXIII–oji laida 1991/1992
1. Baupkutė Virginija
2. Bučinskas Mindaugas
3. Daugėlaitė Inga
4. Daugėlaitė Veronika
5. Dorondova Sandra
6. Jakutytė Jūratė
7. Jukniutė Jūratė
8. Jonikas Aretas
9. Ežerskytė Edita
10. Gelumbickas Liudas
11. Griciutė Roma
12. Kaunaitė Giedrutė
13. Klimas Remigijus
14. Pielikytė Rasa
15. Pušinytė Sonata
16. Tarozaitė Irena
17. Vindžigelskytė Sonata

Klasės vadovė: Stasė Černiūtė

XXIV–oji laida 1992/1993
1. Ališauskaitė Jolanta
2. Balandytė Vaiva
3. Butkutė Saulina
4. Česnakauskas Vytautas
5. Jackūnas Tomas
6. Knapkis Mindaugas
7. Kuzaitė Rima
8. Mačiulaitytė Ligita
9. Martinonytė Ligita
10. Ožolaitė Danguolė
11. Pelionytė Lina
12. Rimkutė Jadvyga
13. Vaitkutė Virginija
14. Vaščilaitė Virginija

Klasės vadovė: Marytė Jonušienė

XXV–oji laida 1993/1994
1. Bružas Ričardas
2. Būdvytytė Audronė
3. Būdvytis Robertas
4. Čiužaitė Vaida
5. Dambrauskaitė Alina
6. Jonušytė Odeta
7. Kasparavičiūtė Aida
8. Nevieraitė Gitana
9. Mačiulaitis Vygandas
10. Pelionytė Regina
11. Petkutė Renalda
12. Valenta Albertas

Klasės vadovas : Antanas Viselga

XXVI–oji laida 1994/1995
1. Cyrolis Audrius
2. Gicevičius Aidas
3. Jukniutė Odeta
4. Lygutaitė Kristina
5. Macijauskas Rimas
6. Patiegaitė Daiva
7. Petrikaitė Vilma
8. Sudeikytė Asta
9. Tarozaitė Jūratė
10. Vindžigelskis Mindaugas
11. Viselgaitė Vaida
12. Žarkauskaitė Rasa

Klasės vadovė: Eleonora Miknienė

XXVII–oji laida 1995/1996
1. Bidva Vaidas
2. Dajutytė Gitana
3. Dalinkevičius Renatas
4. Kasparavičiūtė Skaistė
5. Lapinskaitė Julita
6. Laužikas Martynas
7. Mačiulaitis Irenijus
8. Mišeikytė Lorita
9. Petkutė Edita
10. Petrikauskas Petras
11. Radišauskas Aurelijus
12. Ranga Arestidas
13. Šilgalytė Danguolė
14. Šturma Egidijus

Klasės vadovė: Ona Ališauskienė

XXVIII–oji laida 1996/1997
1. Arcišauskaitė Kristina
2. Balandytė Vilma
3. Bernotas Gintas
4. Einikis Darius
5. Gecevičius Virginijus
6. Gicevičiūtė Auksė
7. Gintalaitė Jūratė
8. Krauleidis Evaldas
9. Liutkus Viktoras
10. Matevičius Osvaldas
11. Norbutaitė Sigita
12. Patlabaitė Neringa
13. Rėbždaitė Ingrida
14. Surplytė Birutė
15. Surplytė Edita
16. Vaitkutė Šarūnė
17. Žilinskaitė Lina
18. Žilinskaitė Rasa
19. Žukauskaitė Indrė

Klasės vadovė: Nijolė Sodonienė

XXIX–oji laida 1997/1998

1. Jurjonaitė Gitana
2. Lučinskaitė Donata
3. Papievytė Lina
4. Petkutė Virginija
5. Rėbždaitė Raimonda
6. Rimkutė Aušra
7. Šimonytė Inga
8. Vaščilaitė Monika
9. Zymonas Danas

Klasės vadovė: Regina Gumuliauskienė

XXX–oji laida 1998/1999

1. Balandytė Jūratė
2. Baliūnaitė Neringa
3. Bidvaitė Ingrida
4. Gužauskaitė Akvilė
5. Mataitytė Daina
6. Pelionytė Asta
7. Radišauskaitė Ernesta
8. Skiparytė Indrė
9. Stravinskaitė Kristina
10. Šertvytytė Jurgita
11. Šimelytė Rita

 

Klasės vadovė : Sigita Žilinskienė

XXXI–oji laida 1999/2000
1. Bernotas Romas
2. Bružaitė Agnesė
3. Dajutytė Jurgita
4. Einikytė Dalia
5. Gicevičius Rytis
6. Grigaitė Jurgita
7. Jankauskaitė Lina
8. Jukniūtė Jurgita
9. Kližentytė Daiva
10. Kumutaitytė Ligita
11. Lučinskaitė Birutė
12. Rimkutė Aušra
13. Sodonytė Eglė
14. Stonytė Giedrė
15. Šlionskytė Rūta
16. Žilinskaitė Veronika

Klasės vadovė: Elena Lučinskienė

XXXII–oji laida 2000/2001

1. Andrijauskas Modestas
2. Dajutytė Rita
3. Kumutaitytė Kristina
4. Liutkutė Vitalija
5. Lučinskas Jonas
6. Mačiulaitytė Alvita
7. Ramanauskaitė Lina
8. Rauktytė Neringa
9. Venckutė Jovita
10. Vytautaitė Jurgita

 

Klasės vadovas: Alfonsas Miknius

XXXIII–oji laida 2001/2002

1. Elvikytė Rasa
2. Jankauskaitė Inga
3. Rimkutė Eglė
4. Kairaitytė Inesa
5. Kasparavičius Artūras
6. Lučinskas Antanas
7. Ramanauskaitė Vida
8. Ramašauskas Sigitas
9. Sakaitė Vaida
10. Šertvytis Tomas
11. Viselga Vygantas
12. Retenis Virginijus


Klasės vadovas: Pranas Viršilas

XXXIV–oji laida 2002/2003

1. Ašmonas Arnas
2. Ašmonas Mantas
3. Gicevičius Giedrius
4. Jankauskaitė Sigita
5. Justa Marius
6. Justa Vaidas
7. Kližentis Saulius
8. Lukoševičius Virginijus
9. Mikutytė Lina
10. Morkūnas Tomas
11. Vaitkus Julius
12. Šimkūnaitė Vilma


Klasės vadovė: Eleonora Miknienė

XXXV–oji laida 2003/2004
1. Gerolaitis Robertas
2. Gešventas Darius
3. Jankauskis Saulius
4. Judinas Daivaras
5. Kelpša Kęstutis
6. Korsakas Giedrius
7. Lisovskaja Oksana
8. Marozas Nerijus
9. Matevičius Saulius
10. Petrikas Henrikas
11. Petrošius Donatas
12. Petrošius Marius
13. Rimkus Aurimas
14. Rimkus Vytautas
15. Simutytė Asta
16. Surplys Kęstas
17. Taroza Saulius
18. Tarvydas Šarūnas
19. Venckus Romas

Klasės vadovas: Antanas Viselga

XXXVI–oji laida 2004/2005
1. Andrijauskas Tomas
2. Bučinskaitė Auksuolė
3. Budrikas Marijus
4. Gedaitytė Gabrielė
5. Jakas Vaidas
6. Jočbalis Ramūnas
7. Kačerauskaitė Vaida
8. Kasčiuškevičiūtė Indrė
9. Kasparavičius Vytautas
10. Linkevičius Audrius
11. Macijauskas Marius
12. Mikutytė Toma
13. Probergas Artūras
14. Puleikytė Marytė
15. Rimkutė Dovilė
16. Ukrinaitė Šarūnė
17. Venckus Tomas

Klasės vadovė: Nijolė Sodonienė

Kintų vidurinės mokyklos mokiniai mokyklą baigę aukso medaliais

Valerija – Milda Lapinskaitė II laida, 1971 m.
Palmyra Špečkauskaitė VII laida, 1976 m.
Angelika Zuzaitė XVII laida, 1986 m.
Daiva Jonušytė XVIII laida, 1987 m.
Elmyra Bairašauskaitė XVIII laida, 1987 m.
Neringa Staponaitė XXII laida, 1991 m.

Kintų vidurinės mokyklos mokiniai mokyklą baigę sidabro medaliais

Regina Griciutė VII laida, 1976 m.
Aušra Rackūnaitė XVIII laida, 1987 m.
Džerenija Gelumbickaitė, XXI laida, 1990 m.
Sigitas Martinonis, XXI laida, 1990 m.

Skip to content